Przetargi.pl
Odbudowa przepustów w leśnictwach Antoniewo i Gołaszewo.

Nadleśnictwo Durowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Durowo 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2685364 , fax. 067 2685360
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Durowo
  ul. Durowo 4 4
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2685364, fax. 067 2685360
  REGON: 57006438100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.lasy.gov.pl/durowo
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa przepustów w leśnictwach Antoniewo i Gołaszewo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa przepustów w leśnictwach Antoniewo i Gołaszewo. Projektowany zakres prac Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania I. Odbudowa przepustu w leśnictwie Antoniewo, oddz. 570h. II. Odbudowa przepustu w leśnictwie Gołaszewo, oddz. 330h. III. Odbudowa przepustu w leśnictwie Gołaszewo, oddz. 331j. Miejsce realizacji I. Odbudowa przepustu w leśnictwie Antoniewo, oddz. 570h, gmina Skoki, województwo wielkopolskie. II. Odbudowa przepustu w leśnictwie Gołaszewo, oddz. 330h, gmina Mieścisko, województwo wielkopolskie. III. Odbudowa przepustu w leśnictwie Gołaszewo, oddz. 331j, gmina Mieścisko, województwo wielkopolskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452471104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 2 000,00 zł. słownie dwa tysiące złotych 00 groszy. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO B.P. S.A. Nr rachunku 13 1020 3903 0000 1002 0029 5295 z dopiskiem na blankiecie przelewu wadium przetargowe na odbudowę przepustów w leśnictwach Antoniewo i Gołaszewo. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 1. Wadium może być wnoszone w formie poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 2. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 3. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy a. nazwa i adres Zamawiającego; b. określenie przedmiotu zamówienia; c. nazwę i adres Wykonawcy. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do 19.07.2013r. godz. 10.00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia. 9. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_durowo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach