Przetargi.pl
Wykonanie projektów koncepcyjnych dla strefy Tempo 30 w centrum Poznania.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6477200 , fax. 061 8201709
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  ul. Wilczak 16 16
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6477200, fax. 061 8201709
  REGON: 00016252400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów koncepcyjnych dla strefy Tempo 30 w centrum Poznania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów koncepcyjnych dla strefy Tempo 30 w centrum Poznania. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: - 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; - 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części zamówienia: - część I zamówienia (Zadanie Nr 1) stanowi wykonanie projektu koncepcyjnego dla II podobszaru strefy 30 w centrum miasta; - część II zamówienia (Zadanie Nr 2) stanowi wykonanie projektu koncepcyjnego dla III podobszaru strefy 30 w centrum miasta. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (zadań) zamówienia. Dla każdej części zamówienia (każdego zadania) prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 3.2. SIWZ nr ref. DZ/RB/341/67/13.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach