Przetargi.pl
Odbudowa drogi gminnej Nr 002462T Komorna - Zagrody od km 1+923 do km 2+130, Odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki - Rożki od km 0+ 000 do km 0+600, od km 0+600 do km 0+920, Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 511 położonej w msc. Piekary od km 0+000 do km 0+260

Urząd Gminy Obrazów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-641 Obrazów,
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8365162 , fax. 015 8365551
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Obrazów
  27-641 Obrazów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8365162, fax. 015 8365551
  REGON: 00054537200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.ipzp.pl/Obrazow/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi gminnej Nr 002462T Komorna - Zagrody od km 1+923 do km 2+130, Odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki - Rożki od km 0+ 000 do km 0+600, od km 0+600 do km 0+920, Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 511 położonej w msc. Piekary od km 0+000 do km 0+260
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbudowa drogi gminnej Nr 002462T Komorna - Zagrody od km 1+923 do km 2+130: Przewiduje się odbudowę drogi o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0m długości 207m. Jezdnia o przekroju dostosowanym do istniejących warunków. Pobocza tłuczniowe o szerokości 0,75m wzmocnione poprzez wykonanie wierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową lub asfaltem płynnym. Od km 1+923 do km 2+058 - 3cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, - 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, -10cm - warstwa wyrównawcza - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5mm. - istniejąca podbudowa - profilowanie i zagęścić. Od km 2+058 do km 2+130 - 3cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, - 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, -15cm - warstwa wyrównawcza - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5mm. - istniejąca podbudowa - profilowanie i zagęścić. Odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki - Rożki od km 0+ 000 do km 0+600, od km 0+600 do km 0+920: Zadanie przewiduje odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej 002467T Rożki - Rożki od km 0+ 000 do km 0+600 (zamulone jednostronnie rowy oraz zjazdy) od km 0+600 do km 0+920 (zamulone dwustronnie rowy oraz zjazdy). Na odcinkach odmulenia rowów zaplanowano remont przepustów pod zjazdami oraz zjazdów. Zjazdy będą posiadały nawierzchnię z tłucznia kamiennego 0-63 o grubość 20cm. Zaprojektowano remont przepustów z rur PEHD o średnicy 40cm. Lokalizacja remontowanych zjazdów i przepustów zgodnie z zestawieniem tabelarycznym. Zaplanowano wykonanie umocnionych rowów elementami betonowymi na odcinkach od km 0+026 do km 0+242; od km 0+367 do km 0+462; od km 0+656 do km 0+754. Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 511 położonej w msc. Piekary od km 0+000 do km 0+260: Zakres prac: - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kamienną 0-31,5mm - śr. 15 cm, - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej - śr. 50kg/m2, - warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej grysowo żwirowej - 4 cm, - uzupełnienie pobocza z mieszanki 0-32 rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie gr. 8 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00zł słownie: sześć tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.obrazow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach