Przetargi.pl
Odnowa i zagospodarowanie Placu Cedry w Daleszycach

Gmina Daleszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 26-021 Daleszyce, pl. Staszica 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3171693 , fax. 0-41 3171693
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daleszyce
  pl. Staszica 9 9
  26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3171693, fax. 0-41 3171693
  REGON: 29101004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daleszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa i zagospodarowanie Placu Cedry w Daleszycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy Placu Cedry w Daleszycach poprzez wykonanie: 1. Przebudowa ulic: a) rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni i elementów zagospodarowania ulic, wysepek i chodników, murku wokół placu, b) budowa nowej konstrukcji nawierzchni (przystosowana do obciążenia ruchem KR4 i nacisku 115kN/oś) o warstwie ścieralnej z kostki granitowej 8/11 surowo łamanej, podbudowie zasadniczej z chudego betonu (20cm), podbudowie pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem (16cm) i warstwie odsączającej z piasku średnioziarnistego (15cm), c) ułożenie krawężników drogowych betonowych 15x25x(80-120cm) w ławach betonowych C12/15 z oporem, wyniesionych +12cm ponad krawędź jezdni, d) budowa chodników o nawierzchni z płyt granitowych i kostki granitowej surowo łamanej, ustawienie obrzeży chodnikowych granitowych 6/25x(80-120cm), e) oznakowanie pionowe i poziome ulic, f) odwodnienie powierzchni ulic odwodnieniem liniowym, g) budowa zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki granitowej 8/11 surowo łamanej na podbudowie z tłucznia kamiennego, h) regulacja wysokościowa istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej, i) wykonanie kanalizacji teletechnicznej. 2. Przebudowa placu: a) rozbiórka chodników, murków, b) wycinka kolidującej zieleni, c) przebudowa linii energetycznych oraz przyłączy, d) aranżacja zieleni i małej architektury, e) budowa oświetlenia placu, f) budowa alejek z kostki granitowej surowo łamanej oraz płyt granitowych, g) budowa placu przy pomniku z płyt granitowych (6cm) Szczegółowy opis całości zadania jest zawarty w załącznikach: - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Dokumentacja projektowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi. Za zakończenie Inwestycji uznaje się doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie stosownych zezwoleń (wszelkie niezbędne uzgodnienia, badania, opracowania, zezwolenia (również na wycinki) po stronie Wykonawcy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu). W wycenie należy uwzględnić koszty nadzorów branżowych ze strony podmiotów będących właścicielami i zarządcami modernizowanych mediów (np. Orange) oraz należy zagwarantować terminowość zgłoszeń do w/w instytucji. Wycenę całości zadania należy przeprowadzić w oparciu o Projekt Budowlany. Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie jest podstawą do wyceny Inwestycji. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w Projekcie lub rozbieżności należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty. Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem, zastosowania elementów o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji. Z zakresu przetargu wyłączono budowę oświetlenia ulicznego, pozostawiając jedynie oświetlenie samego placu!!!
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form przed upływem terminu składania ofert: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe zamawiającego w Banku Spółdzielczego Daleszyce - Górno w Daleszycach Plac Staszica 32 26-021 Daleszyce ; Nr konta: 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. 4. Dokument przelewu należy opisać, np: Wadium - Odnowa i zagospodarowanie Placu Cedry w Daleszycach. 5. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. 6. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku spośród form wskazanych w rozdz. X pkt 2 niniejszego SIWZ należy załączyć do oferty. 7. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Na wniosek wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.daleszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach