Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na Dostawę paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej Etola w Rudzie Pilczyckiej

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-234 Ruda Pilczycka, 57
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3912112 , fax. 0-41 3912100
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  57 57
  26-234 Ruda Pilczycka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3912112, fax. 0-41 3912100
  REGON: 29240605200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.etola.dps.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na Dostawę paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej Etola w Rudzie Pilczyckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa paliwa pelletowego o parametrach co najmniej określonych w normie DIN 51731 dla pellet drewnianych i spełniających wymagania określone przez producenta kotłów tj.:średnica 6 - 8 mm,długość 10- 30 mm,wartość opałowa nie niższa niż 18.000 KJ/kg,wilgotność nie przekraczająca 10%, zawartość popiołu nie przekraczająca 1 %,gęstość nie niższa niż 1,1 kg/dm3w ilości nie mniejszej niż 160 ton a nie większej niż 210 ton , w co najmniej 8 dostawach. Termin wykonania zamówienia. Wyżej określony przedmiot zamówienia musi wyć dostarczony w co najmniej 8 dostawach(każda po około 20 ton).Trzy dostawy przewidziane są na rok 2014 pozostałe będą realizowane w roku 2015. Dostawy będą zależne od możliwości magazynowych Zamawiającego zależnych od ilości spalanego paliwa (temperatury powietrza). Szczegółowe terminy dostaw będę uzgadniane każdorazowo na 4 dni przed planowanym terminem dostaw.Wymagany termin wykonania zamówienia - do 30 września 2015r. do kotłowni Domu Pomocy Społecznej Etola w Rudzie Pilczyckiej na okres grzewczy 2014/2015. W celu potwierdzenia, że oferowany produkt spełnia wyżej określone parametry, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, że dostarczany produkt odpowiada określonej powyżej normie.Dostawy zostaną zrealizowane przy użyciu samochodu z naczepą przystosowaną do transportu pelletu luzem z pneumatycznym rozładunkiem pelletu do zbiorników magazynowych u Zamawiającego. Pellet dostarczany będzie na koszt wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 5 000 zł (słownie. pięć tysięcy zł. 00/100). Forma wadium musi być zgodna z określoną w art. 45 ust. 6 PZP. W przypadku wyboru wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 09 1240 4416 1111 0000 4951 3611. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający uzna wpłatę wadium w formie pieniężnej tylko wtedy, gdy znajdą się one faktycznie na jego rachunku bankowym przed otwarciem ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/dps_ruda_pilczycka_zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach