Przetargi.pl
Odbudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych na działce nr 324 z km 1 w Posucicach, gmina Branice, powiat głubczycki, woj. opolskie. Postępowanie nr: OP.SO.ZP.016.II.118.2013.RB

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4000900 , fax. 077 4000951
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
  ul. 1 Maja 6 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4000900, fax. 077 4000951
  REGON: 01034470800696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych na działce nr 324 z km 1 w Posucicach, gmina Branice, powiat głubczycki, woj. opolskie. Postępowanie nr: OP.SO.ZP.016.II.118.2013.RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych na działce nr 324 z km 1 w Posucicach, gmina Branice, powiat głubczycki, woj. opolskie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty został w: -specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9. -przedmiarze robót - załącznik nr 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 180,00 zł, 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium - najpóźniej w terminie określonym dla dnia składania ofert. Termin wniesienie oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu - wyłącznie przelewem na rachunek bankowy ANR OT w Opolu, w BGK Oddział Opole nr 43 1130 1219 0026 3116 1420 0002 z adnotacją: Wadium - RB-Posucice. POSTĘPOWANIE NR ZP-016/II/118 /2013/RB W przypadku wniesienia wadium przez inną osobę bądź inny podmiot nie będący wykonawcą, w treści przelewu należy wpisać oprócz adnotacji z pkt a, również nazwę wykonawcy (firmy) , którego oferta będzie zabezpieczona. Zalecane jest załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach