Przetargi.pl
"Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Kołaki Kościelne”

Gmina Kołaki Kościelne ogłasza przetarg

 • Adres: 18-315 Kołaki Kościelne, Kościelna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 270 30 26, , fax. 86 270 30 26
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołaki Kościelne
  Kościelna 11
  18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie
  tel. 86 270 30 26, , fax. 86 270 30 26
  REGON: 45067027800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Kołaki Kościelne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej czarnej, folii rolniczej białej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag, z obszaru gminy Kołaki Kościelne. Odbiór odpadów z wyznaczonych miejsc położonych w sołectwach należących do gminy Kołaki Kościelne na których zostaną zdeponowane odpady pochodzące od rolników, wg załączonego wykazu nieruchomości. Usługa obejmuje: • Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń; • Załadunek, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); • Udokumentowanie sposobu postępowania z usuwanymi odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania, od usunięcia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, tj. wygenerowanie z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag wraz z ich zbiorczym zestawieniem oraz przekazanie wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem; • Ustalenie harmonogramu odbioru odpadów z wyznaczonych miejsc położonych w sołectwach należących do gminy Kołaki Kościelne w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i przedstawienie go Zamawiającemu. W harmonogramie pierwszy termin odbioru będzie przewidziany na 14 dzień, począwszy od dnia przekazania harmonogramu Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 2 dni od otrzymania harmonogramu powiadomi rolników o miejscu i terminie odbioru odpadów. • Realizacja robót zgodnie z przedstawionym harmonogramem. • Oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pozostałości odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych wraz z wykazem wyznaczonych punktów znajdujących się w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Kołaki Kościelne, których oświadczenie dotyczy - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ. • Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikają z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania. • Zakończenie realizacji zadania potwierdzone zostanie protokołem odbioru usługi podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Masa odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag wynosi szacunkowo 295,27 Mg. Podana wartość nie jest zależna od Zamawiającego i wynika ze złożonych przez aktualnych posiadaczy ankiet. Rzeczywista masa odpadów może różnić się od podanej. Kod odbioru odpadów: 02 01 04 oraz 15 01 02. Wykaz nieruchomości z danymi kontaktowymi na których występują odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Wyznaczone punkty na terenie poszczególnych sołectw w których będą gromadzone przez właścicieli nieruchomości odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag Zamawiający przekaże w dniu zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: • Aktualny wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych uzyskany na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach