Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego, K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. kard. S. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego, K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. kard. S. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego, K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. kard. S. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej o długości około 0,7 km w zakresie: a) robót ziemnych i rozbiórkowych, b) budowy ścieżki rowerowej, c) budowy ścieżki pieszo-rowerowej, d) budowy chodnika, e) wykonania oznakowania pionowego i poziomego, f) wykonania zieleni drogowej; g) wycinki drzew i krzewów, h) przesadzenia krzewów, i) zasilenia wiaty przystankowej, j) przebudowy sygnalizacji świetlnej, k) regulacji armatury na istniejącym uzbrojeniu, l) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, m) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej (w tym sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej po 3 egz., w tym 1 egz. z pokolorowanymi wykonanymi elementami układu drogowego m.in. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa i pieszo-rowerowa, zjazdy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z zestawieniem długości, ilości oraz powierzchni zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej z podziałem na pasy drogowe), n) badań zagęszczenia gruntu oraz innych badań i pomiarów, o) wykonania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 55a, 15-002 Białystok, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania terenu realizacji robót w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz odpowiedniego nadzoru technicznego i pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót. 4. Roboty należy wykonywać w sposób nie naruszający drzew/krzewów i gleby. Jeżeli jakieś prace są konieczne do wykonania w obrębie strefy ochrony drzewa należy wykonywać je metodami pozwalającymi na ochronę korzeni i gleby. 5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej. 6. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 8. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, z wyłączeniem gwarancji dotyczącej oznakowania poziomego i zieleni, które wynoszą: 1) oznakowanie cienkowarstwowe – 1 rok, 2) oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne – 3 lata od bezusterkowego odbioru końcowego, 3) zieleń drogowa – 2 lata. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji na wykonane roboty zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 1A do SIWZ poz. 1-6) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 11. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 5 ust. 1, 2 (załącznik nr 7 do SIWZ). 12. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 13. Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, wraz z protokołem odbioru robót, miesięczne raporty z postępu robót określające zgodność postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 4 do umowy). 14. Raporty miesięczne będą składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5do umowy w szczegółowości określonej przez Zamawiającego. Do raportu powinna zostać dołączona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej) obrazująca postęp prowadzonych robót budowlanych w ilości min. 10 zdjęć. 15. Każdy raport, podpisany przez uprawnioną osobę, będzie dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu w 1 egz. w formie papierowej oraz dodatkowo w formie elektronicznej. 16. Zamawiający zaakceptuje przedstawiony raport lub wniesie uwagi do jego treści w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacji Zamawiającego) i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) 2 tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji.html, z materiału trwałego, stale zachowującego płaską powierzchnię (np. z blachy), o odpowiedniej grubości oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodowe, na 2 słupach mocujących. Uwaga: 1. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu, należy przekazać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ) - składa każdy z wykonawców – do oferty, 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ - składa każdy z wykonawców – na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej), 3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 i 3 SIWZ - na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu – załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy wraz ze złożeniem oświadczenia, zgodnie ze wzorem – załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach