Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Uścimów w 2019/2020 r.

Gmina Uścimów ogłasza przetarg

 • Adres: 21109 Stary Uścimów,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 523 026 , fax. 818 523 026
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uścimów
  21109 Stary Uścimów, woj. lubelskie
  tel. 818 523 026, fax. 818 523 026
  REGON: 54773800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://uguscimow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Uścimów w 2019/2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Uścimów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dostarczenie worków foliowych do gromadzenia odpadów segregowanych w ilości szacunkowej ok. 97 500 szt. przez cały okres trwania umowy. Podana ilość worków foliowych do gromadzenia odpadów komunalnych stanowi wielkość orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia worków foliowych do gromadzenia odpadów komunalnych w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.); w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), w zakresie kodów odpadów objętych niniejszym postępowaniem; c) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; d) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 );.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach