Przetargi.pl
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego.

Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 254 256 , fax. 627 253 423
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
  ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 254 256, fax. 627 253 423
  REGON: 25085475400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-krotoszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Celem niniejszego zamówienia jest: odbiór wrz z załadunkiem odpadów zawierających azbest, a następnie transport oraz unieszkodliwienie ww. odpadów. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności pakowanie i ważenie, rozładunek wyrobów zawierających azbest. 2.2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa t.j: 1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 992 ze zm.); 2) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 9 grudnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) 3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.); 4) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2119); 5) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824); 6) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.); 7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973); 8) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31); 9) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.); 10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). 11) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 382) 12) Uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032”. 13) Uchwałą Nr 412/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego”. 2.3. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) Pakowanie, ważenie odpadów, załadunek wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwienia, rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie ilościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973) odebranych od ich posiadaczy, znajdujących się na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach Powiatu Krotoszyńskiego 2) Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem technicznym, narzędziami i wyposażeniem zapewniającym prawidłowe, bezpieczne prowadzenie prac w zakresie odbioru wyrobów azbestowych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń odpylających oraz narzędzi zaopatrzonych w urządzenia odpylające. 3) Realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi określonymi w SIWZ, przepisami BHP i z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej, gwarantującymi wykonanie przedmiotu umowy we właściwy i bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności przepisami dotyczącym usuwania wyrobów zawierających azbest.. 4) Odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu umowy; Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wynikłych z jej niewłaściwej realizacji lub zaniechań tj. zarówno szkód w substancji nieruchomości, mieniu, zdrowiu i życiu mieszkańców oraz użytkowników, a także osób trzecich. 5) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac. 6) Wykonawca na potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem jest zobowiązany do używania środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin oraz prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza. 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona następujące czynności: 1) Przed podpisaniem umowy: a) Wykonawca przedłoży w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie kopię umowy zawartej z właścicielem składowiska posiadającego odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych odpadów zawierających azbest. b) Wykonawca przedłoży w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie dowód zawarcia oraz opłacenia umowy ubezpieczenia OC dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. Ubezpieczeniem winny być objęte prace związane z realizacją zamówienia na cały okres trwania umowy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość umowy ubezpieczenia winna być nie mniejsza niż szacunkowa wartość umowy; 2) W dniu podpisania umowy, a) Zamawiający przekaże Wykonawcy listę zebranych wniosków dotyczących odbioru wyrobów zawierających azbest, na podstawie której w terminie do 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca sporządzi „Harmonogram rzeczowo – terminowy realizacji prac”, zwany dalej. Harmonogramem. Harmonogram podlegał będzie akceptacji Zamawiającego. Każdorazowa zmiana harmonogramu, wymaga aktualizacji i akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany haromonogram w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zmian; b) Wykonawca zobowiązuje się do zaakceptowania oraz realizowania Umowy zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego „Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych”, co w szczególności dotyczy dostępu i przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych wynikającymi z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), co w szczególności dotyczy dostępu i przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje zawarcie umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego wzorem umowy. Umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych, zostanie zawarta w dniu podpisania umowy na realizacje niniejszego przedmiotu zamówienia. 3) Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca: a) Zgłosi zamiar przeprowadzenia prac w zakresie usuwania azbestu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649) oraz §1 pkt 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. nr 162, poz. 1089). 4) Na etapie realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał zasad bezpiecznego zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, a w szczególności zobowiązany jest do: a) Zapewnienia osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych prac i zabezpieczenie miejsca wykonywania tychże prac. b) W przypadku jeżeli Wykonawca planuje zorganizowanie zaplecza budowlanego i miejsca tymczasowego magazynowania odpadów zobowiązany jest zorganizować je we własnym zakresie i na własny koszt oraz zabezpieczyć to miejsce przed przenikaniem azbestu do środowiska. c) Właściwego oznakowania terenu prac. d) Stosowania dostępnych środków technicznych w celu zminimalizowania pylenia. e) Zapewnienia wagi przewoźnej o udźwigu powyżej 1 Mg posiadającej aktualny dokument legalizacji. f) Zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej. g) Zważenia wyrobów zawierających azbest w obecności dysponenta nieruchomości oraz przedstawicieli powiatu i/lub właściwej gminy. h) Podpisania protokołu odbioru prac dla każdej nieruchomości, na której realizowana była usługa. i) Zapewnienia transportu odpadów azbestowych w warunkach określonych przez przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych. j) Przekazania odpadów azbestowych na składowisko przeznaczone do unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów, z którego właścicielem zawarł umowę. k) Uporządkowania terenu po zakończeniu prac. 5) Po zrealizowaniu prac w zakresie odbioru azbestu Wykonawca: a) Przekaże właścicielowi nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. b) W formie tabeli przedstawi zestawienie nieruchomości (oddzielnie dla każdej gminy), z których odebrano wyroby zawierające azbest ze wskazaniem adresu obiektu, terminu odbioru oraz terminu zakończenia prac, masy usuniętych wyrobów azbestowych. c) dostarczy zamawiającemu (oddzielnie dla każdej gminy) kserokopię kart przekazania odpadów na składowisko, posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Na karcie przekazania odpadów powinno zostać podane dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów oraz poświadczenia unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta powinna również zawierać dokładne dane gminy, z której odbierane były wyroby zwierające azbest oraz wyszczególnione ich ilości. Oryginały wystawionych kart Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu celem ich skopiowania i potwierdzenia za zgodność z oryginałem. 2.5. Szacunkowe wielkości usług: Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest planowanych do odbioru, zapakowania, ważenia, transportu i unieszkodliwienia : 480 000 kg. 1) Przedstawione wielkości są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie wielkości zadeklarowanych we wnioskach. Z uwagi na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest określone zostały w sposób szacunkowy na dzień sporządzenia SIWZ, ilości te w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega, iż zapłaci za rzeczywistą ilość zapakowanych, zważonych, przetransportowanych, rozładowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest do maksymalnej kwoty środków finansowych będących w dyspozycji Zamawiającego na realizację przedmiotowego zadania, wg stawek podanych w ofercie. 2) Zamawiający zastrzega, że wskazane wielkości szacunkowe mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu (np. w przypadku różnic wynikłych po ostatecznym zważeniu, w przypadku nieprzewidzianych rezygnacji). W takim przypadku, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu wykonania usług o wielkościach mniejszych/większych niż określone poniżej. 3) Prace stanowiące przedmiot zamówienia wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego odbywać się będą na terenie 6 gmin. Ilości wyrobów azbestowych przeznaczonych do odbioru przedstawia poniższa tabela: Gmina Odbiór [kg] Kobylin 75 411 Koźmin Wlkp. 141 236 Krotoszyn 138 424 Rozdrażew 53 903 Sulmierzyce 38 047 Zduny 32 980 suma: 480 000 4) Przy szacowaniu masy płyt azbestowo – cementowych zastosowano przelicznik 1m2 = 16 kg. 2.6. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn faktycznej masy wyrobów zawierających azbest oraz ceny jednostkowej zaproponowanej w ofercie wykonawcy zapakowanych, zważonych przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów azbestowych. 2.7. Wykonawca w ramach ceny ofertowej musi zapewnić wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w niniejszej specyfikacji. 2.8. Odbiór prac (oddzielnie dla każdej gminy) odbędzie się po przedłożeniu przez Wykonawcę następujących dokumentów: 1) w formie tabeli przedstawi zestawienie nieruchomości (oddzielnie dla każdej gminy), z których odebrano wyroby zawierające azbest ze wskazaniem adresu obiektu, terminu odbioru i zakończenia prac, masy usuniętych wyrobów azbestowych 2) dostarczy zamawiającemu (oddzielnie dla każdej gminy) kserokopię kart przekazania odpadów na składowisko, posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Na karcie przekazania odpadów powinno zostać podane dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów oraz poświadczenia unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta powinna również zawierać dokładne dane gminy, z której odbierane były wyroby zwierające azbest oraz wyszczególnione ich ilości. Oryginały wystawionych kart Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu celem ich skopiowania i potwierdzenia za zgodność z oryginałem 3) dokumenty potwierdzające zgłoszenie przystąpienia do prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (w szczególności: potwierdzenie nadania, kserokopię zgłoszenia z pieczątką wpływu) właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Zgodnie z §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649) zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: a) rodzaj i nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach; b) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac; c) adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej; d) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest; e) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem; f) obowiązanie wykonawców prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót. 2.9. Zamawiający przewiduje częściowy odbiór oraz częściowe fakturowanie wykonanych prac. Faktura częściowa dotycząca danej gminy (jedna faktura dla każdej gminy) wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu prac przez Zamawiającego. Formalności związane z odbiorem prac określa niniejsza specyfikacja oraz projekt umowy. Wykonawca wystawi zamawiającemu faktury opiewające na łączną wartość wykonanych robót w danej gminie wraz ze szczegółowym zestawieniem określającym: nazwę gminy, rodzaj wykonywanych prac (pakowanie, ważenie, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest), ilość w Mg unieszkodliwionego azbestu. 2.10. Przedmiot zamówienia finansowany będzie ze środków finansowych gmin z terenu powiatu krotoszyńskiego oraz środków Powiatu Krotoszyńskiego. 3. PODWYKONAWSTWO 3.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.2. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, zamawiający żąda od wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia który nie może być powierzony podwykonawcom. Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w formularzu oferty. Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 3.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy. 3.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym podmiotem lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 3.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90650000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości: 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia wnosi wadium w 2.1. pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego PKO BP S.A. Oddział Krotoszyn 79 1020 2267 0000 4802 0004 2440 z podaniem tytułu: „Wadium –– Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego”. 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.359). 3. Sposób przekazania wadium: 3.1. wraz z ofertą w postaci oryginału poręczenia lub gwarancji;, 3.2. w przypadku przelewu – uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, dokonane przed upływem terminu składania ofert. – 24.05.2019 r. godz. 10.00 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, oryginał dokumentu wadialnego, z uwagi na konieczność jego późniejszego zwrotu przez Zamawiającego, powinien stanowić odrębną część oferty, nie należy go trwale łączyć z dokumentami oferty. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać ważność najpóźniej od dnia składania ofert. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin wniesienia wadium uważa się za zachowany jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany przed upływem terminu składania ofert. 7. Niedostarczenie Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia do terminu składania ofert będzie równoznaczne z brakiem wniesienia wadium i skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu. 8. Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt 2.2.- 2.5. musi: 8.1. wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia); 8.2. wskazywać beneficjenta – Powiat Krotoszyński 8.3. określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą), 8.4. określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), 8.5. gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie, 8.6. wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 9. Z treści gwarancji musi wynikać, iż żądanie wypłaty będzie doręczone przez Beneficjenta Gwarancji bezpośrednio do Gwaranta - bez pośrednictwa banku prowadzącego rachunek Beneficjenta. 10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu. Wykonawca nie może w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania wadium w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 11. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wykonawca przedłoży informację od właściwego Marszałka Województwa o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) - wpis z zakresu ustawy o odpadach –transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* zgodnie z katalogiem odpadów. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej przez Wykonawcę informacji od Marszałka Województwa o nadaniu nr rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) - wpis z zakresu ustawy o odpadach –transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* zgodnie z katalogiem odpadów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy b) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz. c) oświadczenie o podjęciu środków naprawczych – złożyć tylko jeżeli dotyczy d) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy, na którego zasoby się powołuje - złożyć tylko jeżeli dotyczy e) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach