Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2022 roku W PODZIALE NA TRZY CZĘŚCI

Gmina Sławno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-332 Sławno, Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 609808918 , fax. 44 755-18-51
 • Data zamieszczenia: 2021-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławno
  Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
  26-332 Sławno, woj. łódzkie
  tel. 609808918, fax. 44 755-18-51
  REGON: 59064817800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslawno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2022 roku W PODZIALE NA TRZY CZĘŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego (PSZOK) oraz z punktów wyznaczonych w aptece, szkołach i urzędzie gminy ; Szczegółowy opis stanowi zał. nr 1 SWZ Część II zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy.Szczegółowy opis stanowi zał. nr 1 SWZ Część III zamówienia: Zagospodarowanie dostarczonych własnym transportem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z innych obiektów będących własnością Gminy Sławno.Szczegółowy opis stanowi zał. nr 1 SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach