Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Grybowa

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-330 Grybów, Rynek 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4450140 , fax. 018 4450202
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grybów
  Rynek 12 12
  33-330 Grybów, woj. małopolskie
  tel. 018 4450140, fax. 018 4450202
  REGON: 00052779900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grybow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Grybowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Grybowa. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów, innych odpadów nie ulegających biodegradacji (odpadów z cmentarza). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach, pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych, w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i innych podmiotach oraz przy ulicach i placach, a ponadto odbiór i zagospodarowanie wyszczególnionych poniżej odpadów komunalnych: 3.2.1. inne odpady nie ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 03 (cmentarz). 3.2.2. odpady z czyszczenia ulic i placów o kodzie (również plac targowy) 20 03 03. 3.2.3. Odpady komunalne zmieszane odbierane z terenu miasta są gromadzone w następujących typach pojemników: 3.2.3.1. Metalowe lub plastikowe pojemniki o poj. 120l, 240l i 1.100 l, 3.2.3.2. Kontenery o poj. 7 i 10m3, 3.2.3.3. Worki na śmieci o poj. 120 l, 3.2.4. Odpady zmieszane będą odbierane: 3.2.4.1. Od mieszkańców z ok. 16 budynków wielolokalowych i ok. 1.252 budynków jednorodzinnych, 3.2.4.2. Od ok. 260 podmiotów gospodarczych, firm i instytucji, w tym z około 22 szt. kontenerów KP 7 i KP 10, z których 10 szt. stanowi własność Zamawiającego a pozostała ilość własność właścicieli nieruchomości. 3.2.4.3. Z pojemników i kontenerów zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Grybowie, placu targowym i bazie MPGK Spółka z o.o. (odpady z czyszczenia placów i ulic) - 1.100 l i KP 7. 3.2.4.4. W ramach odbioru odpadów z czyszczenia ulic i placów Wykonawca w terminie do dnia 1 stycznia 2016 r. podstawia pojemnik o pojemności 1100 l lub kontener o pojemności KP7 na bazę MPGK Sp. z o.o. w Grybowie ul. Ogrodowa 4, w którym gromadzone będą odpady z koszy ulicznych. Odbiór pojemnika / kontener następować będzie w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 3.2.5. Planowana do odbioru ilość odpadów zmieszanych: 3.2.5.1. 1150t odpadów komunalnych zmieszanych, 3.2.5.2. 25t odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów, 3.2.5.3. 75t odpadów pochodzących z cmentarza, 3.2.6. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z jednorodzinnych budynków mieszkalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. Trasy przejazdu Wykonawcy naniesione zostały na mapę poglądową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 3.2.7. Opróżnianie pojemników/kontenerów zlokalizowanych przy budynkach wielolokalowych oraz kontenerów wskazanych przez Zamawiającego następować będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy oraz każdorazowo po napełnieniu się pojemnika. Stan napełnienia tych pojemników będzie na bieżąco kontrolować Zamawiający i Wykonawca. Wykonawca w terminie 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, dokona odbioru odpadów gromadzonych w kontenerach i pojemnikach zlokalizowanych na osiedlach wielolokalowych przy ul. Armii Krajowej, Bema, Grunwaldzkiej, Wyspiańskiego, 600-lecia, Jakubowskiego, na Cmentarzu Komunalnym oraz placu targowym w Grybowie, zgłoszenie potwierdzone zostanie pisemnie np. faksem, e-mailem. 3.2.8. W okresie od 3 dni poprzedzających święta: Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz przed 1 listopada (dot. wyłącznie pojemników zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym) konieczne jest opróżnianie ww. pojemników niezależnie od stopnia ich napełnienia. 3.2.9. Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (tj. zakłady pracy, punkty handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz inne obiekty ) odbywać się będzie w terminach ustalonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. 3.2.10. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzać wyrywkowe kontrole odpadów gromadzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych w zakresie poprawności segregacji. W tym celu Wykonawca sprawdzi czy w pojemniku na odpady zmieszane gromadzonych jest więcej niż 15% (w przypadku zabudowy wielolokalowej 20%) objętościowo frakcji odpadów podlegających segregacji. Na tę okoliczność Wykonawca sporządza dokumentację (np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną) na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać kontrole na każde wezwanie Zamawiającego nie później niż w terminie następnego odbioru. 3.2.11. Dokumentację, o której mowa w pkt. 3.2.10 wraz z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady oraz fakturą miesięczną, Wykonawca przekazuje jeden raz na miesiąc Zamawiającemu. 3.3. Dodatkowe założenia dotyczące przedmiotu zamówienia. 3.3.1. Odbiór odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie Wykonawca będzie prowadził w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego - uchwała Nr XXV/397/12 z dnia 1 października 2015 r. oraz obowiązującymi uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, a także postanowieniami uchwały Nr XII/43/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa oraz Uchwały nr XII/44/2015 rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa. 3.3.2. W ramach zagospodarowania odpadów, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnej (a w razie braku regionalnej do zastępczej regionalnej) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu sądecko - gorlickiego zgodnie z właściwą i obowiązującą uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, Wykonawca w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami). W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia pojemnika. 3.3.3. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w dni robocze, zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załącznik do umowy. Jeżeli wskazany w harmonogramie termin (dzień) okaże się dniem świątecznym, to wywóz odpadów komunalnych nastąpi w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym to święto. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza wywóz odpadów także w sobotę. 3.3.4. Zbiórką zostanie objęty teren całego miasta i wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych. 3.3.5. Wykonawca w ramach odbioru odpadów komunalnych zobowiązuje się dostarczać właścicielom nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa, materiały informacyjne dot. zasad gospodarowania odpadami komunalnymi ( np. ulotki ) wykonane i dostarczone przez Zamawiającego. 3.3.6. Każdy worek lub pojemnik oznaczony będzie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej w odpowiednie etykiety z kodem kreskowym umożliwiającym jego identyfikację. Wykonawca prowadził będzie ewidencję ilości odebranych worków oraz pojemników z danej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przenośnych czytników kodów kreskowych. W przypadku gdy z powodów technicznych nie będzie możliwe odczytanie kodu kreskowego lub etykieta z kodem kreskowym nie zostanie zamieszczona na pojemniku lub worku przez właściciela posesji, Wykonawca zobowiązany będzie do ewidencjonowania odbieranych odpadów w formie papierowej. Raz na miesiąc Wykonawca przekaże na wskazany adres e-mail pliki zawierające dane odczytane z etykiet umieszczonych na odebranych workach lub pojemnikach. Dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej nastąpi łącznie z fakturą. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych przekaże Wykonawcy zestawienie wykonane na podstawie przekazanych plików. 3.3.7. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać środki techniczne, w tym pojazdy odpowiednie do wykonania zamówienia, bazę magazynowo - transportową oraz o odpowiednim stanie technicznym wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 poz. 122). 3.3.8. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 3.3.9. Zamawiający wymaga, aby pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów-umożliwiający weryfikację tych danych. Wykonawca udostępni Zamawiającemu program umożliwiający w czasie rzeczywistym odczyt pozycji każdego samochodu. Pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające ewentualne sprzątanie terenu po opróżnianiu pojemników. 3.3.10. W przypadku gdy Wykonawca będzie odbierał zarówno odpady zmieszane jak i segregowane odbioru odpadów należy dokonywać nie dopuszczając do mieszania odpadów segregowanych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 3.3.11. Wykaz lokalizacji kontenerów, z których wykonywany będzie odbiór odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 4 do umowy. W przypadku zmian (zmniejszenia lub zwiększenia) w wykazie, o którym mowa powyżej, Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę w formie pisemnej. 3.3.12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności Ustawą o odpadach (Dz.U. z 2013 poz.21 z późniejszymi zmianami), ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.) oraz z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 3.3.13. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 3.3.14. Wykonawca zobowiązany jest do: 3.3.14.1. Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do składowania. 3.3.14.2. Uzyskania u uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Miasta Grybów na karcie przekazania odpadów. 3.3.14.3. Terminowego zbierania i wywożenia odpadów. 3.3.14.4. Przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu - w przypadku gdy odpady są przeładowywane. 3.3.14.5. Przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 3.3.14.6. Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi. 3.3.14.7. Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych dokumentów. 3.3.14.8. Utrzymania w należytym stanie sanitarnym i porządkowym narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. 3.3.14.9. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3.3.14.10. Zastrzeżenie w pkt. 3.3.14.9. nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca odbiera odpady komunalne z trudno dostępnych terenów zaznaczonych na mapie stanowiącej zał. nr 1 do umowy. 3.3.14.11. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 3.3.15. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 3.3.15.1. Miesięczne zestawienie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych wg wzoru stanowiących zał. Nr 6 do umowy. 3.3.15.2. wykaz odebranych worków i pojemników w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli brak będzie możliwości odczytania kodu kreskowego bądź nie zostanie zamieszczona etykieta - zał. Nr 7 do umowy, 3.3.15.3. Wykaz odebranych worków i pojemników od podmiotów gospodarczych jeżeli brak będzie możliwości odczytania kodu kreskowego bądź nie zostanie zamieszczona etykieta - zał. Nr 8 do umowy, 3.3.15.4. Dzienny Raport Wagowy dot. odpadów zmieszanych - zał. Nr 9 do umowy, 3.3.15.5. Kartę przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3.3.15.6. Półroczną informację o masie poszczególnych rodzajów odpadów (z podaniem kodów odpadów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją), stanowiących pozostałość po przerobie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, kierowaną do składowania wraz z podaniem instalacji do której zostały one przekazane. Informacja ta ma być składana do końca miesiąca po upływie półrocza, którego dotyczy. 3.3.16. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca będzie posiłkował się następującymi dokumentami wg zestawienia poniżej: 3.3.16.1. mapa poglądowa z naniesionymi trasami przejazdu - zał. Nr. 1 do umowy, 3.3.16.2. wykaz obsługiwanych budynków na terenie miasta Grybowa - zał. Nr 2 do umowy, 3.3.16.3. wykaz obsługiwanych przedsiębiorców na terenie miasta Grybowa - zał. Nr 3 do umowy, 3.3.16.4. wykaz lokalizacji obsługiwanych kontenerów - zał. Nr 4 do umowy, 3.3.16.5. harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Miasta Grybowa, zał. Nr 5 do umowy, 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 3.5. Zamawiający ustala także: 3.5.1. Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grybow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach