Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa

Gmina Błażowa ogłasza przetarg

 • Adres: 36030 Błażowa, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17/2297119 , fax. 172 297 077
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błażowa
  Plac Jana Pawła II 1
  36030 Błażowa, woj. podkarpackie
  tel. 17/2297119, fax. 172 297 077
  REGON: 69058199100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.blazowa.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Błażowa. Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9018 osób zamieszkałych stale i czasowo na terenie 9 miejscowości: Białka, Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma, Lecka, Kąkolówka, Nowy Borek, Piątkowa plus/minus 5%. Orientacyjna liczba nieruchomości z których należy odebrać odpady komunalne — 2929 plus/minus 5%. Na terenie Gminy Błażowa zbiórka odpadów odbywać się będzie w systemie workowym. 3. Uwaga: ilość mieszkańców i nieruchomości jest orientacyjna. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów, która w ciągu realizacji zamówienia może ulec zmianie. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 1) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 200301) zgromadzonych w oznakowanych workach z budynków mieszkalnych, 2) segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach wystawionych na trasie odbioru, podanych poniżej rodzajów odpadów: papier i tektura (kod 150101, 200101), szkło białe i kolorowe (kod 150107, 200102), tworzywa sztuczne (kod 150102, 200139), metal (kod 150104, 200140), odpady biodegradowalne (kod 200201, 200108), 3) pozostałych odpadów zebranych jednorazowo w łącznej ilości: zużytych opon (kod 160103), mebli i odpadów wielkogabarytowych (kod 200307), odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, przez właściciela nieruchomości), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów. 4) Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w workach o poj. 120 l lub 60 l. Worki powinny posiadać następujące kolory: a) niebieskie — papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, b) zielone — opakowania szklane, c) żółte — tworzywa sztuczne, metal, d) brązowe — odpady biodegradowalne, e) czarne — odpady zmieszane, f) szary — popiół. 5) Worki mają być oznaczone: „Gmina Błażowa" — oraz napisem odpowiadającym przeznaczeniu worka np. „papier i tektura". Każde gospodarstwo domowe (tj. wszystkie osoby, które złożyły deklaracje na nieruchomość zamieszkałą) musi otrzymać nalepki identyfikujące poszczególne gospodarstwa domowe w formie kodu kreskowego. Wykonawca zobowiązany jest drukować kody kreskowe, które wraz z workami będzie przekazywał właścicielom nieruchomości w ilości niezbędnej. Na podstawie przekazanych danych Wykonawca wydrukuje w formie naklejki na papierze termo transferowym numer identyfikacyjny (kod kreskowy) dla danej nieruchomości zamieszkałej w ilości zamówionych przez mieszkańców worków na odpady. Kod kreskowy powinien zawierać zakodowane informacje, minimum: imię i nazwisko, adres nieruchomości zabudowanej na której powstają odpady komunalne oraz nazwę frakcji odpadów np. „szkło". Wykonawca zbiera worki posiadające nalepki identyfikacyjne. Wykonawca w trakcie realizacji umowy na własny koszt zakupi i dostarczy właścicielom nieruchomości w/w worki na odpady segregowane i zmieszane za odpłatnością oraz odbierze od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość zgromadzonych w odpowiednich workach odpadów. Cena sprzedaży worków właścicielom nieruchomości zamieszkałych musi wynikać z kalkulacji zawierającej wyłącznie koszt produkcji i dystrybucji. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić zakup każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej potrzebną ilość worków przed dniem 1 stycznia 2018 roku i dostarczyć harmonogram odbioru odpadów oraz informacje w formie ulotki na temat zasad segregacji — co należy wrzucać do poszczególnych worków. Kolejne worki oraz nalepki wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. 6) Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie: a) odpady zmieszane i segregowane odbierane będą dwa razy w miesiącu na terenach wiejskich i cztery razy w miesiącu na terenie miasta Błażowa, zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym po podpisaniu umowy, b) zebrane selektywnie odpady komunalne typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe - powstające w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych odbierane będą w wyznaczonych miejscach na terenie gminy - jeden raz w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym i podanych do publicznej wiadomości. 7) Wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych w danej miejscowości odbywać się będzie w tym samym dniu. 5. Trasy zbiórki odpadów przebiegają wzdłuż dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także wewnętrznych. Wykonawca winien posiadać pojazdy umożliwiające poruszanie się po drogach o ograniczeniu tonażowym do 5 ton. Trasy odbioru odpadów z 9 miejscowości zostały przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ i wynoszą około 290 km z czego 240 km z terenów wiejskich i 50 km z terenu miasta Błażowa. 6. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w innym dniu, powiadamiając mieszkańców o innym terminie odbioru odpadów. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 7. W przypadku uzasadnionej konieczności objęcia zbiórką odpadów nieruchomości znajdujących się poza aktualnie ustalonymi trasami długość trasy może ulec zwiększeniu. 8. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami w przypadku jego zanieczyszczenia). Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych wynikającym z niedopełnienia przez mieszkańca obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentację (np. oświadczenie, notatka, dokumentacja fotograficzna) umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Wykaz numerów identyfikacyjnych nieruchomości wraz z dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów, Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu. 9. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla Regionu Centralnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z uchwałą Nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. 10. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zmianami). 11. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. 12. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. 13. Zamawiający wymaga, aby odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazywane były, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. 14. Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca. 15. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i gospodarowania odpadami w taki sposób aby osiągnąć na rzecz Gminy odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wynikające z art. 3b oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 16. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów, osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 17. Odbiór odpadów komunalnych przez instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną w WPGO zapewnia sobie Wykonawca, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno — prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 18. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 19. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 20. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) Karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Półroczną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 21. Wykonawca odbiera odpady z terenu gminy z nieruchomości zamieszkałych. Nie dopuszcza się zbierania - dopełniania pojazdu odpadami z terenu innej gminy lub z nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszania odpadów segregowanych z niesegregowanymi. 22. Zamawiający posiada zatwierdzony Uchwałą nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej w Błażowej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błażowa. 23. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w formie pogadanki, prelekcji bądź konkursu w dziesięciu placówkach oświatowych na ternie Gminy Błażowa - jeżeli dotyczy. Szczegółowy sposób i terminy przeprowadzenia akcji zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. 24. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:  czynności bezpośrednio związane z odbiorem, załadunkiem i transportem odpadów komunalnych, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 25. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy. 26. Wykonawca zobowiązany jest dysponować oprogramowaniem współdziałającym z oprogramowaniem Zamawiającego (Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Softres do ewidencji opłat za wywóz śmieci) co umożliwi przekazanie przez Zamawiającego kodów kreskowych w celu ich wydruku przez Wykonawcę oraz przekazywanie Zamawiającemu danych dotyczących ilości i pochodzenia zebranych worków na odpady. 27. Wykonawca zbiera i rejestruje wszystkie odpowiednio oznaczone i posiadające nalepki identyfikacyjne worki z odpadami. Na podstawie odczytu kodów kreskowych umieszczonych na workach przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej dane dotyczące ilości i rodzaju odebranych worków z odpadami oraz ich wytwórcy każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych po zbiórce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Błażowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ, do którego należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, 2) pełnomocnictwa – jeśli są wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza, 3) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem ust 4. 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach