Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w ulicach na terenie miasta Jasła, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła

Miasto Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38200 Jasło, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 486 311 , fax. 134 486 360
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jasło
  ul. Rynek 12
  38200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 134 486 311, fax. 134 486 360
  REGON: 37044030100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w ulicach na terenie miasta Jasła, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w ulicach na terenie miasta Jasła, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. 2. Zakres rzeczowy bieżącego utrzymywania kanalizacji deszczowej obejmuje: a) udrożnienie - wyczyszczenie krat i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami, b) udrożnienie - wyczyszczenie odcinków kanalizacji przy użyciu sprzętu specjalistycznego, c) naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów krat ściekowych i studzienek kanalizacyjnych, d) dokonywanie przeglądów kanalizacji. 3. Wykonawca przystąpi do wykonania w/w prac w terminach: - wymienione w pkt. 3.1. ppkt. a, b i c – 1 godzina od chwili powiadomienia telefonicznego w każdym dniu tygodnia, potwierdzonego po wykonaniu w książce zleceń,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90640000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach