Przetargi.pl
Dożywianie dzieci w przedszkolach , uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 36122 Dzikowiec, ul. Dworska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 442 107 , fax. 177 442 107
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Dworska 62
  36122 Dzikowiec, woj. podkarpackie
  tel. 177 442 107, fax. 177 442 107
  REGON: 69000892600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzikowiec.itl.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dożywianie dzieci w przedszkolach , uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie, gotowanie oraz wydanie podopiecznym GOPS i uczniom w szkołach jednego jednodaniowego gorącego posiłku codziennie w dniach nauki szkolnej zgodnie z wykazem uczniów uprawnionych do korzystania z gorących posiłków sporządzonych przez GOPS w szkołach : 1. Zespole Szkół w Dzikowcu 2. Szkole Podstawowej w Wilczej Woli, 3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mechowcu 4 Szkołach Podstawowych w Lipnicy, 5. Szkole Podstawowej w Spiach 6. Szkole Podstawowej w Kopciach z Oddziale Zerowym w Kopciach tj. w tygodniu : 2 razy zupa z wkładką i pieczywem i 3 razy drugie danie plus kompot/herbata. Przez ciepłe posiłki rozumie się : zupa z wkładem mięsnym, drugie danie powinno składać się z ziemniaków lub zamiennika (ryż, kasz, makaron) mięsa, ryby, surówki albo dania jarskie (np. naleśniki, kopytka, pierogi) lub dania półmięsnego (bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem ,kapustą).Posiłki będą przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25.08.20106r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 149 ) z uwzględnieniem gramatury posiłków dla dzieci i młodzieży oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi w ramach żywienia zbiorowego . W okresie kolejnych 10 dni posiłki nie mogą się powtarzać. Zakres zamówienia obejmuje 170 posiłków dziennie w dni nauki szkolnej. Przy czym liczba uczniów, osób starszych w ciągu roku może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu. 3.1.2. Przygotowanie w dniach nauki szkolnej dla dzieci zgodnie z wykazem uczniów uprawnionych do korzystania z gorących posiłków sporządzonych przez GOPS w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych codziennie jednego dwudaniowego gorącego posiłku tj. zupa z wkładką mięsną i pieczywo , drugie danie z kompotem oraz podwieczorek. Przez ciepłe posiłki rozumie się : zupa z wkładem mięsnym, drugie danie powinno składać się z ziemniaków lub zamiennika (ryż, kasz, makaron) mięsa, ryby, surówki albo dania jarskie (np. naleśniki, kopytka, pierogi) lub dania półmięsnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i zerowych tj: 1. Samorządowym Przedszkolu w Dzikowcu , 2. Samorządowym Przedszkolu w Mechowcu, 3. Dwóch Oddziałach Przedszkolnych w Wilczej Woli, 4.Dzwóch Oddziałach Przedszkolnych w Lipnicy, 5. Dwóch Oddziałach Przedszkolnych w Spiach dla wytypowanych przez GOPS dzieci, zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 149) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. W okresie kolejnych 10 dni posiłki nie mogą się powtarzać. Zakres zamówienia obejmuje 30 posiłków dziennie w dni nauki przedszkolnej. Przy czym liczba dzieci w ciągu roku może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu. Przygotowanie i gotowanie posiłków winno odbywać się w kuchniach na terenie gminy Dzikowiec. 3.1.4 Wykonawca na własny koszt winien zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia i warunkami najmu pomieszczeń do przygotowania, gotowania i wydawania posiłków. 3.1.5 Wydanie i spożywanie posiłków w formie dożywiania dzieci w przedszkolach i uczniów szkołach musi odbywać się na terenach szkół i przedszkoli, które należy uzgodnić z dyrektorami placówek oświatowych. 3.1.7 Na potwierdzenie dysponowania pomieszczeniami o których mowa w punkcie 3.1.4 w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. należy przedłożyć oświadczenie wg załącznika nr 6 do SIWZ. 3.1.8. Posiłki mają być podawane uczniom i dzieciom w naczyniach wraz ze sztućcami , a osobom starszym w termosach. Brudne naczynia mają być uprzątnięte, umyte i wyparzone przez Wykonawcę natychmiast po spożyciu posiłku. 3.1.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków w jednorazowych naczyniach. 3.1.10 Posiłki, sposób jego przygotowania i gotowania muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i warunków higieniczno-sanitarnych dla żywienia zbiorowego oraz przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 594 z późn. zm ) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. 3.1.11 Posiłki muszą być gorące, urozmaicone, smaczne i estetyczne. Muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność oraz mają być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 3.1.12 Wymaga się bezwzględnego przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych podczas przygotowywania i wydawania posiłków. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania posiłków z półproduktów. 3.1.13 Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w okresach 2 tygodniowych (10 dni).Wykonawca będzie podawał jadłospis dożywianym dzieciom i uczniom w sposób zwyczajowo przyjęty w danej placówce oświatowej, z 3-dniowym wyprzedzeniem . 3.1.14 Wykonawca pierwszy jadłospis przedłoży Zamawiającemu do dnia 28 grudnia 2017r. do godz.12.00 na pierwsze 10 dni żywienia. Wykonawca nie może zaniżać wagi, kaloryczności posiłków pod groźbą zastosowania kar umownych, łącznie z zerwaniem umowy. 3.1.15 Posiłki muszą być przygotowywane i wydawane przez osoby posiadające odpowiednie zaświadczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz odpowiednie przygotowanie zawodowe. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały czas trwania umowy aktualną decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład do produkcji posiłków. 3.1.16 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie i na własny koszt miejsce przygotowania, gotowania i wydawania posiłków spełniające wymagania sanitarne na terenie gminy Dzikowiec. 3.1.17 Podana liczba dzieci, uczniów i osób starszych objętych dożywianiem jest szacunkowa i może ulec zmianom zwiększeniu lub zmniejszeniu bez zmiany ceny posiłku. 3.1.18 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby dożywianych dzieci, uczniów oraz osób starszych w zależności od potrzeb i wydanych decyzji administracyjnych na bezpłatny posiłek. Podana liczba dzieci, uczniów, osób starszych może ulegać zmianom np. z powodu zmian przepisów prawa pomocy społecznej, zmian liczby dzieci uczęszczających do szkoły/ przedszkola, zmiany zamożności społeczeństwa, chęci lub nie chęci korzystania z posiłków, absencji i innych powodów. Powyższa okoliczność nie może być powodem zerwania umowy bądź też powodem zmiany ceny posiłków. 3.1.19 Zmawiający przekaże Wykonawcy wykaz dzieci i uczniów oraz osób dorosłych na 3 dni przed rozpoczęciem dożywiania oraz na bieżąco w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia o miejscu przygotowania posiłków wg.załącznika nr 6 Formularz ofertowy wg.załącznika nr 1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach