Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzostówce, Luszawie oraz w Nowodworze

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 543 615 , fax. 818 543 615
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
  Lubelska 68
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 543 615, fax. 818 543 615
  REGON: 43272510200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zwiazekgmin.lubartow.pl/ZKG/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzostówce, Luszawie oraz w Nowodworze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowana odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych w Brzostówce, Luszawie oraz Nowodworze poprzez realizację następujących zadań: 1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 03 80 - Odpadowa papa 2. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (wełna mineralna) 3. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27* 4. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31*
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. odnośnie warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania - Zamawiający wymaga nie podlegania wykluczeniu w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1. 2. odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada powyższych uprawnień, umowa współpracy z podmiotem posiadającym niniejsze uprawnienie, nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. W tym zakresie niemożliwe jest posiłkowanie się uprawnieniami podmiotu trzeciego, nawet jeśli ten podmiot będzie uczestniczył w realizacji zamówienia jako podwykonawca. Spełnienie powyższego warunku przez Wykonawcę w powyższej sytuacji jest możliwe jedynie poprzez wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia z podmiotem dysponującym odpowiednimi uprawnieniami. Posiadanie uprawnień przez członka konsorcjum, który będzie wykonywał dany rodzaj czynności, do którym wymagane są uprawnienia, oznacza spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach