Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice

Gmina Masłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-515 Masłowice,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 874 625 , fax. 447 874 615
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Masłowice
  97-515 Masłowice, woj. łódzkie
  tel. 447 874 625, fax. 447 874 615
  REGON: 59064810300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłowice. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Masłowice oraz wyposażenie, utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK. Szacowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, która trzeba będzie odebrać i zagospodarować to ok. 720 Mg w całym okresie realizacji tj. od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych (nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) w szczególności: a) Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, b) Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów (w tym opakowań) w szczególności: • opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura o kodach 15 01 01, 20 01 01, • opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu oraz metale o kodach 15 01 02, 20 01 39,15 01 05, 15 01 04, 20 01 40, • odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08, 20 02 01 • Szkło oraz odpady ze szkła o kodzie 15 01 07, 20 01 02, Wskazane ilości odpadów są podane w celu ułatwienia wyceny zamówienia. Do określenia szacunkowej masy przyjęto ilość odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Masłowice oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w latach poprzednich. Powyższe ilości odpadów mogą ulec zmianie w wyniku ograniczenia lub zwiększenia wytwarzania odpadów przez mieszkańców. W okresie realizacji zamówienia powyższe dane mogą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji zamówienia jest niezmienna. Wskazana ilość odebranych w w/w okresie odpadów oraz szacunkowa liczba posesji podana jest jedynie pomocniczo w celu ułatwienia wykonawcom wyceny zamówienia. Obsługa obejmuje także zagwarantowanie dostawy właścicielom nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pojemników na odpady niesegregowane – nie nadające się do segregacji oraz zagwarantowanie stosownie do prowadzonej zbiórki pojemników w tym worków na odpady zbierane selektywnie (wg zapotrzebowania właściciela nieruchomości) do wszystkich nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. W celu poprawnej wyceny zadania Wykonawca zapozna się ze specyfiką i ukształtowaniem terenu Gminy Masłowice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr.). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/Wielgomłyny F/Masłowice nr rachunku: 67 8973 0003 0030 0030 1918 0004 z adnotacją „Wadium – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Masłowice” lub co najmniej numer postępowania: „wadium – Znak sprawy: UG.271.5.2020”. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzieleni wadium od reszty dokumentów). 7. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt. 12.2 powyżej nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie (do dnia i godziny) upływu składania ofert. 10. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy – nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b ustawy – Prawo zamówień publicznych. 12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnego, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 15. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 16. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 18. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 19. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 20. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 21. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: • posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Masłowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.); • posiada wpis do BDO rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. Z 2019 r., poz. 701). • jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Dowód wniesienia wadium: a) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu – potwierdzenie wykonania polecenia przelewu (na poleceniu przelewu należy wpisać jego tytuł, czyli nazwę przetargu „wadium – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice” lub co najmniej numer postępowania „wadium – UG.271.5.2020”), b) pozostałych przypadkach akceptowalnych form wniesienia wadium, czyli w jednej z form, o której mowa w rozdziale XII niniejszej SIWZ - oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego, który powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”, a dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 2 Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570) Wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. Wykonawcy z Polski nie muszą podawać tych informacji. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zdolność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli, tj. jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów); 4. przypadku oferty wspólnej - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach