Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobyla Góra

Gmina Kobyla Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 63-507 Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7316283, 7316402 , fax. 962 7316283, 7316402
 • Data zamieszczenia: 2016-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobyla Góra
  Plac Wiosny Ludów 1 1
  63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7316283, 7316402, fax. 962 7316283, 7316402
  REGON: 25085538600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kobyla-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobyla Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Z A D A N I E 1: 2.1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, z terenu gminy Kobyla Góra oraz wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zgodnie z: Uchwałą Nr XXII/137/12 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 grudnia 2012 r., Uchwałą Nr XXII/134/12 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 grudnia 2012 r.,Uchwałą Nr XXII/136/12 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 grudnia 2012 r., Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 7 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr V/36/15 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 7 kwietnia 2015 r., Wykaz uchwał stanowią Załączniki nr 11-15 do SIWZ. 2.2.Odpady będą odbierane z terenu gminy zgodnie z załączonym wykazem nieruchomości. 2.3.Szczegółowy wykaz nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy łącznie z liczbą i rodzajem pojemników na odpady stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2.4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 2.4.1.Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. 2.4.2.Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje: a) Zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe); b) Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07; c) Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02; d) Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34; e) Popioły o kodzie z grupy 20. 2.4.3. Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32 z aptek - szczegółowy wykaz aptek stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 2.4.4. Innych odpadów nie ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 03 (cmentarze). 2.5. Odpady komunalne będą odbierane z następujących pojemników: 2.5.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01: a) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o pojemności 0,12 m3 (120 l) lub 0,24m3 (240 l), b) w zabudowie wielorodzinnej- pojemniki o pojemności od 0,12 m3 do 7,0 m3 (7000 l); c) w zabudowie niezamieszkałej - pojemniki od 0,12 m3 (120 l) do KP-7 (7 m3) d) na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120l) lub 0,24 m3 (240l)2.5.2. Segregowane odpady komunalne: a) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki na odpady suche o pojemności 0,24 m3 (240 l), pojemniki na szkło w formie zmieszanej 0,12 m3 (120 l), pojemnik na popiół o pojemności 0,12 m3 (120 l), b) w zabudowie wielorodzinnej oraz gniazdach ogólnodostępnych - pojemniki na odpady suche o pojemności 2,5 m3 (2500 l), pojemniki na szkło o pojemności 1,5m3, c) w zabudowie niezamieszkałej - pojemniki na odpady suche o pojemności 0,24 m3 (240 l) i 2,5 m3 (2500l); pojemnik na popiół o pojemności 0,12 m3 (120 l), pojemniki na szkło o pojemności 0,12 m3 (120l) i 1,5 m3 (1500l), d) na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - pojemniki na odpady suche o pojemności 0,24 m3 (240 l), pojemnik na szkło w formie zmieszanej 0,12 m3 (120l), pojemnik na popiół o pojemności 0,12 m3 (120 l), 2.5.3 Inne odpady nieulegające biodegradacji o kodzie 20 02 03 - na cmentarzach, na terenach ogrodów działkowych, na posesjach należących do związków wyznaniowych oraz na posesjach zarządzanych przez jednostki administracji specjalnych - pojemniki o pojemności 1,1 m3 oraz kontenery KP-6 (6000l) i KP-7 (7000l), 2.6. Odpady komunalne będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, oznaczonych w odrębny od siebie sposób: a) z przeznaczeniem na odpady suche, b) z przeznaczeniem na szkło, c) z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, d) z przeznaczeniem na popiół, e) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne w gniazdach ogólnodostępnych i w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki z siatki, f) z przeznaczeniem na szkło w gniazdach ogólnodostępnych i w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki typu IGLOO. 2.7. Wykonawca wyposaży wskazane przez Zamawiającego nieruchomości w pojemniki zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ z zachowaniem zasad określonych w pkt. 2.5. i 2.6. Zamawiający zastrzega, iż objęcie wszystkich mieszkańców nieruchomości systemem odbioru odpadów komunalnych powinno nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 30.06.2016 r. Ogółem planowana ilość pojemników do wyposażenia poszczególnych nieruchomości na terenie Gminy Kobyla Góra to: L.p.,Rodzaj pojemnika,Planowana ilość ( sztuki ); 1.Pojemnik 120L, na odpady komunalne, 1600; 2.Pojemnik 240L, na odpady komunalne, 500; 3.Pojemnik 1100L na odpady komunalne, 90; 4.Pojemnik 120L na szkło przydomowe, 2100; 5.Pojemnik 240L na odpady suche,2100; 6.Pojemnik IGLOO 1,5 m3 na szkło z miejsc ogólnodostępnych,8; 7.Pojemnik siatka 2,5 m3 na odpady suche z miejsc ogólnodostępnych,8; 8.Pojemnik IGLOO 1,5 m3 na szkło dla zabudowy wielorodzinnej, 6; 9.Pojemnik siatka 2,5 m3 na odpady suche dla zabudowy wielorodzinnej, 7; 10.Pojemnik na leki,2; 11.Kontenery KP-6,3; 12.Kontener KP-7, 3; 13.Pojemnik 120 l na popiół, 2100; * W tabeli założono wyposażenie w pojemniki 200 nieruchomości niezamieszkałych, na których w chwili ogłoszenia niniejszego przetargu, nie powstają odpady. 2.8. Za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym oraz za ich bezpieczeństwo odpowiada właściciel nieruchomości. Wszelkie roszczenia z tytułu zniszczenia, zgubienie lub kradzież pojemnika po jego przekazaniu właścicielowi Wykonawca zgłasza pod adres jego właściciela. 2.9. Dane przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając powstawanie nowych nieruchomości oraz migracje ludności, a także zakładanie nowych działalności gospodarczych lub ich zamykanie - procent zmian 5%. 2.10. Odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością zgodną z Uchwałą Rady Gminy Kobyla Góra: 2.10.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: a) Zabudowa jednorodzinna - 1 raz w miesiącu, b) Zabudowa wielorodzinna- 2 razy w miesiącu, c) Zabudowa niezamieszkała - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, d) na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - 1 raz w miesiącu. 2.10.2. Segregowane odpady komunalne: a) Odpady suche - w zabudowie jednorodzinnej, niezamieszkałej oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - 1 raz w miesiącu, b) Odpady suche w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, c) Odpady suche w gniazdach ogólnodostępnych - nie rzadziej niż 12 razy na rok na zgłoszenie Zamawiającego, d) Opakowania szklane w zabudowie jednorodzinnej, niezamieszkałej oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - 1 raz na kwartał, e) Opakowania szklane w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, f) Opakowania szklane w gniazdach ogólnodostępnych - 12 razy na rok na zgłoszenie Zamawiającego, g) Popiół w zabudowie jednorodzinnej, niezamieszkałej oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - 1 raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia. 2.10.3. Inne odpady nie ulegające biodegradacji (cmentarze) na zgłoszenie Zamawiającego - (maksymalnie 15 razy w roku). 2.11. Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 1.07.2016 do 31.12.2018: L.p.,Rodzaj odpadu, Kod odpadu, Łączna ilość odpadów [Mg]; 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 01, 2000; 2. Zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 06, 320; 3. Opakowania ze szkła, 15 01 07, 340; 4. Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 02, 25; 5. Inne odpady nie ulegające biodegradacji (cmentarze), 20 02 03, 108; Z A D A N I E N R 2: 2.12. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w PSZOK przy ul. Ceglarskiej 1 w Ostrzeszowie. 2.13. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów: a) Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32; b) Chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*; c) Zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 34; d) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36; e) Odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07; f) Odpadów budowlano - rozbiórkowych o kodach z grupy 17; g) Zużytych opon o kodzie 16 01 03; h) Odpadów zielonych o kodzie 20 02 01; i) Opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07; j) Opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02; k) Opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01; l) Popioły o kodzie z grupy 20.2.14. Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do gromadzenia odpadów zgodnie z podziałem: a) Przeterminowane leki - pojemnik o pojemności 240 l; b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener; c) Zużyte baterie i akumulatory - pojemnik o pojemności 120 l; d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener; e) Odpady wielkogabarytowe - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener; f) Odpady budowlano - rozbiórkowe - kontener od 6 m3; g) Zużyte opony - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener; h) Odpady zielone - kontener od 7 m3; i) Opakowania ze szkła - pojemnik o pojemności 1,5 m3 (typ IGLOO); j) Opakowania z tworzyw sztucznych - pojemnik o pojemności 2,5 m3 (typ SIATKA); k) Opakowania z papieru i tektury - pojemnik o pojemności 1,1 m3; l) Popioły o kodzie z grupy 20 - kontener od 6 m3. 2.15. Odpady wymienione w pkt. 2.13. będą odbierane z częstotliwością wynikającą z potrzeb z uwzględnieniem stopnia zapełnienia pojemnika. 2.16. Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia od 1.07.2016 do 31.12.2018: L.p., Rodzaj odpadu, Kod odpadu,Łączna ilość odpadów [Mg]; 1. Przeterminowane leki, 20 01 32, 0,3; 2. Chemikalia, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29* 2,0; 3. Zużyte baterie i akumulatory, 20 01 34, 1,5; 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 5,0; 5. Odpady wielkogabarytowe, 20 03 07 25,0; 6. Odpady budowlano - rozbiórkowe grupa 17, 35,0; 7. Zużyte opony, 16 01 03, 1,0; 8. Odpady zielone, 20 02 01, 2,0; 9. Opakowania ze szkła, 15 01 07, 1,0; 10. Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 02, 1,0; 11. Opakowania z papieru i tektury, 15 01 01, 1,0; Z A D A N I E N R 3: 2.17. Przedmiotem Zamówienia jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych polegająca na przejeździe i załadunku odpadów zgodnie z harmonogramem. 2.18. Zadanie polega na: a) zebraniu wystawionych przed nieruchomościami następujących rodzajów odpadów: - 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny);- 20 01 40 - Metale (złom); - 20 01 35 * - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory); - 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze); - 20 01 23 * - Urządzenia zawierające freony (lodówki); - 16 01 03 - Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400); - 20 01 33 * - Baterie i akumulatory; - 20 02 01 -Odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane); b) załadunku na środek transportu; c) zagospodarowaniu odebranych odpadów; d) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady. 2.19. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarczej. 2.20. Odpady wielkogabarytowe w ramach zbiórki objazdowej będą odbierane w systemie akcyjnym raz w roku. 2.21. Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 3 miesiące przed planowaną zbiórką. 2.22. Wykonawca przedłoży harmonogram odbioru odpadów w terminie 30 dni przed rozpoczęciem zbiórki. I N F O R M A C J E D O D A T K O W E : 2.23. Mapa topograficzna gminy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2.24. Łączna liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 6074 osób. Liczba ta stanowi podstawę do wyliczenia poziomów recyklingu i odzysku. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 1900. Masa odpadów komunalnych odebranych w latach 2014-2015 z podziałem na poszczególne frakcje: L.p.,Rodzaj odpadu,2014 rok,2015 rok; 1.Zmieszane odpady komunalne, 745,5, 832,2; 2.Zmieszane odpady opakowaniowe, 110,2, 129,4; 3.Opakowania szklane, 134,3, 137,3; 5.Odpady wielkogabarytowe, 100,6, 64,7; 6.Przeterminowane leki, 0,1, 0,039; 7.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 0, 1,5; 8.Zużyte baterie i akumulatory, 0,1, 0,1; 9.Zużyte opony, 17,4, 5; 10.Odpady budowlano - rozbiórkowe, 2,2, 10,6; 11.Odpady zielone, 0, 0; 12.Inne odpady nie ulegające biodegradacji, 44,7, 43,5; 2.25. Długość dróg gminnych przebiegających przez gminę: a) drogi bitumiczne - 68 km 815 m;b) drogi gruntowe - 98 km 654 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905131007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 40 000 PLN (wadium słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja /poręczenie musi być gwarancją/poręczeniem nieodwołalnym, bezwarunkowym i płatnym na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem 3) kwotę gwarancji / poręczenia; 4) termin ważności gwarancji / poręczenia 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty dopuszczalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 z adnotacją: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobyla Góra. Uwaga: za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 8. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na zamawiającego. 9. Wadium wnoszone w jednej z form opisanych w pkt. 11.2. 2)-5) SIWZ należy złożyć w oryginale, na adres podany do składania ofert najpóźniej w terminie składania ofert, zgodnie z pkt. XI. 1 SIWZ, w osobnej kopercie oznaczonej według zapisów pkt. X.6 SIWZ, z dopiskiem: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobyla Góra. Za skuteczne wniesienie wadium w jednej z form opisanych w pkt. 11.2. 2)-5) SIWZ Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania Ofert znajdować się będzie w siedzibie Zamawiającego. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust 1- 2 i 4. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Częstotliwość odbiorów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugkobylagora.bip.e-zeto.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach