Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec – 2019r.

Gmina Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 98-430 Bolesławiec, Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 627 836 083 , fax. 627 836 024
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bolesławiec
  Rynek 1
  98-430 Bolesławiec, woj. łódzkie
  tel. 627 836 083, fax. 627 836 024
  REGON: 53270200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleslawiec.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec – 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na załadunku, odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i odpadów nie zbieranych w sposób selektywnie pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z punktów usytuowanych na terenie poszczególnych miejscowości, tzw. gniazd oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie gminy Bolesławiec. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w komplet pojemników do zbierania odpadów według zestawienia adresów. Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w komplet pojemników (dalej zwany PSZOK) oraz odbieranie odpadów. Przeprowadzenie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, a mianowicie: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454); b) zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.992) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach