Przetargi.pl
BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE POJAZDÓW ZUM SP. Z O.O. W ŁOWICZU W 2019 r.

Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o. w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 536281000
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o. w Łowiczu
  Armii Krajowej 2 B
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 536281000
  REGON: 380061056
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zum.bip.lowicz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. (100% udziału gminy)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE POJAZDÓW ZUM SP. Z O.O. W ŁOWICZU W 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych ZUM Sp. z o.o. na terenie miasta Łowicza. Paliwo musi odpowiadać aktualnie obowiązującym wymaganiom jakościowym (dla oleju napędowego wg Polskiej Normy PN-EN 590 lub odpowiednio innej obowiązującej w chwili dostawy oraz dla benzyny bezołowiowej PN-EN 228). Wykonawca będzie dostarczał paliwa - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680). Dostawa i tankowanie paliw oleju napędowego polegać będzie na sukcesywnym /uzależnionym od potrzeb/ tankowaniu pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego. Przewidywana szacunkowa ilość zakupionego: oleju napędowego - 25.000 litrów, benzyny bezołowiowej – 4.000 litrów Podane powyżej ilości są wielkościami szacunkowymi, które należy przyjąć jako założenia do wyceny oferty. Zrealizowanie mniejszych bądź większych dostaw nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 2.000 zł ( dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późno zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego : w Santander Bank Polska SA nr 17 1090 2590 0000 0001 3641 0791 z dopiskiem „Wadium – paliwa 2019” Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego! Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pok. 6 - Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty przed terminem składania ofert. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych wart. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia : 18.01.2019 r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne z dnia 20.04.2018 (t.j. Dz.U.2018. poz.755).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 SIWZ) oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4 SIWZ). 2) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach