Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 191210 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej o kodzie 070213. Część 3-Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej o kodach 15 01 02, 15 01 05, 15 02 03.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 843 40 22 w. 263 , fax. 59 84 17 149
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Szczecińska 112
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 843 40 22 w. 263, fax. 59 84 17 149
  REGON: 77053053000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgkslupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 191210 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej o kodzie 070213. Część 3-Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej o kodach 15 01 02, 15 01 05, 15 02 03.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część 1 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 19 12 10 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej o kodzie 07 02 13. Część 3 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej o kodach 15 01 02, 15 01 05, 15 02 03. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca posiada: a) Zezwolenie na przetwarzanie i/lub zbieranie odpadów lub pozwolenie zintegrowane, uwzględniające metody odzysku zgodne z załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.); b) Zezwolenie na transport i/lub zbieranie przedmiotowych odpadów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP, zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach