Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2019r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Młynarska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 861-22-64 , fax. 59 861-22-64
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Usług Komunalnych
  ul. Młynarska 10
  84-351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  tel. 59 861-22-64, fax. 59 861-22-64
  REGON: 77073127900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje zatem następujące zadania: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garczegorze działka nr 106, 483 Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4 m, położona na warstwie z kruszywa łamanego - korytowanie 20cm – 140,0 m2 - korytowanie i ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 15 cm – 588,0 m2 - warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 574,0 m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 560,0 m2 - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm – 140 m2 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krępa Kaszubska działka nr 416 Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m, położona na warstwie kruszywa łamanego. - korytowanie na głębokość 20 cm i ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 10 cm – 798,0 m2 - warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 777,5 m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 757,0 m2 - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm – 205,0 m2 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łebień działka nr 460/1, 476/1, 474 Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4,0 m, położona na warstwie kruszywa łamanego. - korytowanie na odkład kruszywa łamanego z istniejącej nawierzchni 10cm – 745,0 m2 - korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne 20 cm – 605,0 m2 - ułożenie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 15cm w proporcji 30% kruszywa pozyskanego z korytowania, 70 % nowego kruszywa – 605 m2 - warstwa wiążąca – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 591,0 m2 - warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 577,0 m2 - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie otrzymanego z korytowania 10cm – 140,0 m2 Lokalizacje wszystkich elementów robót znajdują się na planach sytuacyjnych dla poszczególnych miejscowości. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:  załączoną dokumentacja projektową – projekt wykonawczy  Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,  obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne: 1. D-04.01.01 Koryto, profilowanie i zagęszczanie podłoża 2. D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw – Wymagania ogólne 3. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4.D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 5.D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna Przedmiary robót załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dokumentami pomocniczymi, których celem jest ułatwienie Wykonawcy skalkulowanie ceny ofertowej. Za dokonanie kalkulacji cenowej na podstawie przedmiaru robót odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wszystkie materiały budowlane rozbiórkowe nadające się do powtórnego użycia należy odwieźć na plac składowy Gminnego Zakładu w Nowej Wsi Lęborskiej lub przekazać do właściwego sołectwa. W przypadku, gdy w STWiOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 1066, z póź. zm.) Stosownie do art. 36 ust. 2 pkt. 8a) ustawy pzp Zamawiający określa: 1. sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - Wykonawca powinien sporządzić wykaz osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wymienione w punkcie 3. w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności. Wykaz i oświadczenie powinno zostać przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców, 2. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę; - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy. 3. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi - operatorzy sprzętów niezbędnych przy realizacji zadania i wymaganych przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 • pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) • wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy - załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy) • stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo innego dokumentu dołączonego do oferty • w przypadku konsorcjum dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach