Przetargi.pl
Odbiór i wywóz nieczystości płynnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6398119, 6398166 , fax. 566 398 120
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
  ul. Grudziądzka 159
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6398119, 6398166, fax. 566 398 120
  REGON: 87052597300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpo.torun.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i wywóz nieczystości płynnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na trasie odcinka autostrady A-1 od miejscowości Grudziądz do miejscowości Grabowiec położonym na terenie województwa kujawsko –pomorskiego oraz opróżnianie i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowego położonych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Toruniu przy ul. Kociewskiej. Szacowana wielkość przedmiotu umowy wynosi 6000 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90410000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach