Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu, Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, Zespołu Szkół Nr 5 im. Ks. J. Twardowskiego w Rypinie w 2021 roku.

Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-522 Ostrowite, Ugoszcz
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 270 11 33 , fax. 0-54 270 11 33
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu
  Ugoszcz 30
  87-522 Ostrowite, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 270 11 33, fax. 0-54 270 11 33
  REGON: 91050612300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu, Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, Zespołu Szkół Nr 5 im. Ks. J. Twardowskiego w Rypinie w 2021 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu w ilości 45 m 3, Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie w ilości 35 m 3oraz Zespołu Szkół Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie w ilości 4 m 3. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1) część nr 1 zamówienia - dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu w ilości 45 m 3; 2) część nr 2 zamówienia - dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie – w ilości 35 m 3; 3) część nr 3 zamówienia – dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Zespołu Szkół Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie – w ilości 4 m 3. 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 1) liczba części zamówienia – trzy (3); Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną(e) część(ci) zamówienia wymienione w ust. 2; 2) każda z części zamówienia będzie badana i oceniana odrębnie - zamówienie w danej części zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną dla tej części, według przyjętych kryteriów oceny ofert; 3) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na dowolnie wybraną(e) przez siebie część(ci) zamówienia; jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na wybraną(e) przez siebie część(ci) zamówienia, wszystkie złożone przez niego oferty na te części zamówienia zostaną odrzucone; 4) niedopuszczalne jest dzielenie ustalonych części zamówienia na mniejsze części; oferty na wykonanie niekompletnej części zamówienia podlegają odrzuceniu; 5) Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, co do liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy. 4. Wskazane w ust. 1 i 2 ilości mają charakter szacunkowy (przewidywany). Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, wynikających z warunków atmosferycznych, jakie będą panować w okresie realizacji zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu maksymalnie do 20% szacunkowej ilości dostaw stosownie do aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowania opcji lub jej części, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia szacunkowej ilości dostaw do aktualnych potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację minimum 80% szacunkowej ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania gwarantowanej części przedmiotu zamówienia. 7. Dostarczany olej napędowy grzewczy przeznaczonego do celów opałowych, powinien spełniać wymogi normy PN – C – 96024: 2011, w szczególności: - wartość opałowa min. 42,6 [MJ/kg], - pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej max 0,3% [m/m], - pozostałość po spopieleniu max 0,01 % [m/m], - zawartość siarki max 0,10 % [m/m], - zawartość wody max 200 [Mg/kg], - gęstość w temperaturze 15° C max 0,860 [g/ml], - barwa czerwona. 8. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia: 1) dostawa oleju napędowego grzewczego będą miały charakter dostaw sukcesywnych realizowanych stosownie do potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu; 2) wymagany termin realizacji poszczególnych dostaw: wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, jednak nie może być on dłuższy niż 3 dni robocze od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia; 3) dostaw następować będą w godzinach pracy jednostek organizacyjnych powiatu - od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7 00 - 15 00; 4) wielkość jednorazowego tankowania – w przypadku części nr 1 i 2 zamówienia min. po 4 m 3 dla każdej z jednostek organizacyjnych powiatu, a w części nr 3 zamówienia min. 1 m 3; 5) przy każdej dostawie Wykonawca przedłoży świadectwo jakości oleju napędowego grzewczego lub równoważny dokument wystawiony przez producenta lub jednostkę upoważnioną do badań oleju. 9. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 10. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5 - olej opałowy. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach