Przetargi.pl
Wywóz odcieków (nieczystości ciekłych) z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-862 Bydgoszcz, Ernsta Petersona
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5222058, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
  Ernsta Petersona 22
  85-862 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5222058, , fax. -
  REGON: 34037857700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pronatura.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz odcieków (nieczystości ciekłych) z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wywóz odcieków (nieczystości ciekłych) z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w ilości łącznej nie większej niż 45.000 m3 (przeciętnie 75m3 /dobę) obejmujący swym zakresem: wypompowanie odcieków ze zbiornika na odcieki, znajdującego się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., do beczki asenizacyjnej o pojemności nie mniejszej niż 28 m3, transport odcieków do Oczyszczalni Ścieków - punkt zlewny Oczyszczalnia Ścieków Fordon lub innej, wskazanej w wydanej dla Zamawiającego i obowiązującej każdocześnie w trakcie realizacji zamówienia decyzji- pozwolenie wodnoprawne i zrzut odcieków (bez kosztów przyjęcia odcieków na oczyszczalni)., w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90410000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca przedłoży: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,. - aktualne decyzje wymagane przepisami prawa, zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach