Przetargi.pl
Odbiór i transport, zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Łąkcie Górnej

Gmina Żegocina ogłasza przetarg

 • Adres: 32731 Żegocina, Żegocina 316
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 132 008 , fax. 146 132 008
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żegocina
  Żegocina 316
  32731 Żegocina, woj. małopolskie
  tel. 146 132 008, fax. 146 132 008
  REGON: 85166075000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport, zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Łąkcie Górnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport, zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Łakcie Górnej 332, 32-731 Żegocina. l.Osad stanowi odpad o kodzie 190805. 2. Przewidywana ilość osadu 2.650 Mg +/- 15 %. 3. Wykonawca usługi zobowiązany jest do dostarczenia dwóch kontenerów ( kontener do dyspozycji Zamawiającego w miejscu załadunku osadu na oczyszczalni ścieków Ko i jeden na wymianę przy każdorazowym odbiorze 1 szt. załadowanego kontenera) szczelnych o objętości 20m3 każdy, w przeliczeniu około 12 000 kg, przystosowanych do transportu komunalnych osadów ściekowych. 4. Odbiór załadowanych kontenerów następować będzie sukcesywnie około 2-3 razy w tygodniu (w wyjątkowych sytuacjach częstotliwość odbioru może ulec zmianie o czym Wykonawca zostanie poinformowany )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną