Przetargi.pl
Dostawa zamówionych artykułów biurowych do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, oraz do Biur Obsługi Mieszkańców ZBK; os. Urocze 18, os. Na Stoku 1, ul. Zamoyskiego 3, ul. Królewska 25, Rynek Kleparski 4, Pl. Na Groblach 7

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31319 Kraków, ul. Bolesława Czerwieńskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222 , fax. 126 166 229
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
  31319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, fax. 126 166 229
  REGON: 35076836500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zamówionych artykułów biurowych do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, oraz do Biur Obsługi Mieszkańców ZBK; os. Urocze 18, os. Na Stoku 1, ul. Zamoyskiego 3, ul. Królewska 25, Rynek Kleparski 4, Pl. Na Groblach 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zamówionych artykułów biurowych do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, oraz do Biur Obsługi Mieszkańców ZBK; os. Urocze 18, os. Na Stoku 1, ul. Zamoyskiego 3, ul. Królewska 25, Rynek Kleparski 4, Pl. Na Groblach 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy oraz Załącznik Nr 5 do SIWZ (Wykaz materiałów biurowych). Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: - oferowany artykuł musi być zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia, opisanymi w Załączniku nr 5 do SIWZ, - w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania wraz z wniesieniem materiałów objętych zamówieniem do pomieszczeń Zamawiającego mieszczących się w poszczególnych biurach ZBK na własny koszt i ryzyko, - wskazana w Załączniku nr 5 do SIWZ ilość artykułów jest ilością maksymalną, przewidzianą do zamówienia w trakcie realizacji całej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości artykułów niż wskazana w Załączniku nr 5 do SIWZ. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Załączniku nr 5 do SIWZ nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. - Wykonawca dostarczy artykuły do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi opisywanym przez Zamawiającego. Wszelkie elementy przewidziane w niniejszej dokumentacji przetargowej jeśli w swoim opisie zawierają producenta, należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego elementu. Dopuszcza się oferowanie innego elementu dopuszczonego do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do tych, które przewidziano w dokumentacji przetargowej. W przypadku zaproponowania w ofercie elementów równoważnych opisywanym w Załączniku nr 5 do SIWZ należy w kolumnie 9 tego załącznika podać wyznacznik standardu i jakości danego elementu, tj. przez: - podanie typu katalogowego lub producenta (w takim przypadku należy do oferty załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych, o których mowa w pkt 11.3.5) SIWZ), albo - opisanie standardów, parametrów technicznych oferowanego elementu równoważnego, co najmniej w zakresie, w jakim uczynił to Zamawiający w kolumnie 9 Załącznika Nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach