Przetargi.pl
Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego „ Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci”

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30663 Kraków, ul. Wielicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 582 011 , fax. 126 581 081
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265
  30663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 582 011, fax. 126 581 081
  REGON: 35137588600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego „ Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego z programu lekowego „ Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci” 2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają FORMULARZ CENOWY – załącznik nr 3/1 4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 5. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia znajduje się w Katalogu Substancji Czynnych NFZ, cena tego leku nie może być wyższa niż podana w Katalogu. 6. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 7. Wykonawca oferując produkt leczniczy , środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego , wyrób medyczny znajdujący się na liście leków refundowanych przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego , wyrobów medycznych ( Dz.U. nr 122 poz. 696), oraz odpowiedniego obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczącego leków stosowanych w ramach chemioterapii z uwzględnieniem limitu finansowania danego leku oraz kod EAN (lub innego odpowiadającego kodowi EAN). 8. Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne. 9. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach