Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2020

Gmina Pysznica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-403 Pysznica, ul. Wolności 322 pok. nr 24
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 410 004 , fax. 158 410 017
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pysznica
  ul. Wolności 322 pok. nr 24
  37-403 Pysznica, woj. podkarpackie
  tel. 158 410 004, fax. 158 410 017
  REGON: 83040911700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pysznica w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXI/552/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica. Zebrane odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, pełniącego funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 21 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Gminą Pysznica Ważenie, stanowiące wskazanie ilości odpadów do rozliczeń, będzie miało miejsce na wadze zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania wszystkich tzw. kwitów wagowych, tj. dokumentów potwierdzających przeprowadzenie ważenia przez cały okres trwania umowy i niezwłocznego (w terminie do 3 dni roboczych) ich udostępnienia na żądanie Zamawiającego. W przypadku awarii instalacji wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający wskaże instalację zastępczą zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, do której Wykonawca będzie miał obowiązek zawieźć odpady. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1Mg odebranych odpadów komunalnych. l) Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie 20 03 01, ich załadunek, transport do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 2) Odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości: - papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 01 - szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02, 15 01 07 - metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04 - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02 - opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05 Wykaz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Dane przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji ludności. Informacje podane w załączniku nr 2 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15 dnia każdego miesiąca. 3) Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości odpadów biodegradowalnych: kod 20 02 01 trawy, liście, gałęzie, roślinne odpady kuchenne itp. 4) Zbiórka w aptekach, punktach aptecznych, punkcie selektywnej zbiórki odpadów przeterminowanych leków, kod: 20 01 31, 20 01 32, ich transport i utylizacja. Wykaz aptek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. Pysznica przy ul. Komunalnej 2, zwanym dalej PSZOK. Istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie udostępniony Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZOK w pojemniki na wszystkie dostarczane przez mieszkańców selektywnie zebrane i dostarczone odpady wymienione w pkt 6, których wielkość i typ będzie dostosowane do ilości przyjmowanych odpadów. Dla określenia ilości przyjmowanych odpadów wykonawca zobowiązany jest zważyć przywiezione odpady i prowadzić ewidencję określoną w ustawie o odpadach. PSZOK będzie przyjmował odpady od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 15-tej z wyjątkiem świąt. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowanie zaplecza socjalnego dla zatrudnionego pracownika spełniającego wymagania BHP i ppoż., uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów w tym punkcie oraz obowiązek zawarcia umów z dostawcami niezbędnych mediów. 6) W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zbierać następujące odpady: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 01, szkło i opakowania ze szkła kod 20 01 02, 15 01 07, metal, opakowania z metali kod 20 01 40, 15 01 04, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02, odpady biodegradowalne kod 20 02 01, opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05, sprzęt elektryczny i elektroniczny kod: 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, odpady wielkogabarytowe kod: 20 03 07, odpady rozbiórkowe i budowlane kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, szkło okienne kod: 17 02 02, świetlówki kod: 20 01 21, opony kod: 16 01 03, zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki, akumulatory, baterie kod: 20 01 33, 20 01 34, zużyte opony kod: 16 01 03, popiół kod:20 01 99, przeterminowane leki kod: 20 01 31, 20 01 32. 7) Wykonawca prowadząc punkt PSZOK wymieniony w pkt. 5 i 6 jest zobowiązany do transportu zebranych tam odpadów do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. 8) Celem oszacowania przez Wykonawcę masy odpadów, będących przedmiotem zamówienia w załącznikach zostały przedstawione sprawozdanie za rok 2018 i zestawienia ilości odpadów zebranych w 2019r.i 6 miesięcy w 2020 r. oraz wykaz nieruchomości z podziałem na poszczególne miejscowości i ulice. 9) Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany. 10) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy. 11) Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości pojemnik na odpady komunalne i worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. Pojemnik i worki powinny mieć logo wykonawcy i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica. 12) W przypadku występowania nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica nie ujętych w wykazie dostarczonym do SIWZ, wykonawca wykona usługę wywozu odpadów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 13) Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: 1) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będzie prowadzone z częstotliwością, co 3 tygodnie (cały rok); 2) odbieranie odpadów pozostałych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością co 3 tygodnie; 3) odbieranie odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, tekstylia, szkło (białe i kolorowe), - selektywnie zebrane frakcje mogące zawierać następujące odpady, które ze względu na zanieczyszczenia nie spełniają kryteriów surowców wtórnych: papier i tektura, odzież, tekstylia, drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe prowadzone, odpady ulegające biodegradacji, popiół,. będzie z częstotliwością, co 3 tygodnie, 4) odbiór odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych takich jak: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe, będzie miał miejsce w dwa razy w roku w czasie organizowanych zbiórek; 14) Wymagania stawiane workom i pojemnikom do selektywnej zbiórki odpadów: 1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z tektury - worek niebieski oznaczony napisem „Papier”; 2) odpady ze szkła ( białe i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek zielony oznaczony napisem „Szkło”; 3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady wielomateriałowe – worek żółty oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”; 4) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów– worek brązowy oznaczonym napisem „Bio”; 5) odpady komunalne zmieszane – pojemnik lub worek czarny; 6) zimne popioły – worek szary. 15) Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania: 1) materiał - folia polietylenowa, 2) pojemność - od 80 do 120 l, 3) grubość - min. 60 mikronów 4) nadruk - oznaczenie rodzaju odpadów i nazwa przedsiębiorcy. 16) Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić Wykonawca: - niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny, szary - po jednym na nieruchomość, następne po odebraniu pełnego worka, 17) Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 18) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach i zgodnie z warunkami i wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 19) W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów. 20) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego. W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu określonego w ust. l i 2, obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej urnowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcą niniejszej umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Informacje dodatkowe: 1) Łączna liczba mieszkańców gminy Pysznica na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 11 251 osób ( dane USC w Pysznicy). 2) Liczba mieszkańców według deklaracji na dzień 30.06.2020 r. wynosi 8 704 (Wykaz gospodarstw i mieszkańców według deklaracji na dzień 30.06.2020 r. stanowi załącznik nr 2.) 3) Liczba nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica według deklaracji na dzień 30.06.2020r wynosi 3351( w 2019r. było 3288) nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, które są objęte przedmiotem zamówienia (Wykaz gospodarstw i mieszkańców według deklaracji na dzień 30.06.2020r. stanowi załącznik nr 2.). Do analizy dla wykonawców: W celu łatwiejszej kalkulacji ceny przez wykonawców Zamawiający przedstawia w tabeli w SIWZ rodzaje i ilości odpadów zebrane w 2019 roku i przez 6 miesięcy w roku 2020 na terenie gminy Pysznica ( łącznie z odpadami z PSZOK) Dodatkowo informujemy, że dotychczas systemem wywozu odpadów objętych jest 3351 nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica. Tabela obrazująca ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Pysznica w roku 2019 i 6 miesięcy 2020 roku Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany. 9). Informacje dodatkowe a) Wykonawca usług może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. c) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca podał – o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których wyżej mowa, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. d) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. e) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. f) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. g) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności jak wyżej. 10. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 209 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110 z późniejszymi zmianami). 4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział Nisko. Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002, z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony nr RI.II.271.11.2020. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ), do dnia 7 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00. 7. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a: a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu; 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej dla Gminy Pysznica, w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zmianami) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie art. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów, wymagane jest zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w art. 26 tej ustawy, lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym (Dz.U. 2018 poz. 1466) lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach