Przetargi.pl
Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku oraz do oddziału przedszkolnego ww. Ośrodka w Leżajsku w roku szkolnym 2020/2021

Gmina Leżajsk ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Opalińskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 240 62 00, , fax. 017 240 62 48
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leżajsk
  ul. Opalińskiego 2
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 017 240 62 00, , fax. 017 240 62 48
  REGON: 54637700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalezajsk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku oraz do oddziału przedszkolnego ww. Ośrodka w Leżajsku w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i opieka w czasie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Leżajsk do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Leżajsku oraz do oddziału przedszkolnego ww. Ośrodka w Leżajsku w roku szkolnym 2020/2021 w dni powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna) z podziałem na części. Zamówienie podzielone zostało na dwie oddzielne części: Część numer 1: „Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Leżajsk z miejscowości Brzóza Królewska, Gwizdów oraz Giedlarowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Mickiewicza 76, 37-300 Leżajsk oraz do oddziału przedszkolnego ww. Ośrodka w Leżajsku, ul. Sandomierska 39, 37- 300 Leżajsk” Część numer 2: „Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Leżajsk z miejscowości Chałupki Dębniańskie, Dębno oraz Wierzawic do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Mickiewicza 76, 37-300 Leżajsk oraz do oddziału przedszkolnego ww. Ośrodka w Leżajsku, ul. Sandomierska 39, 37- 300 Leżajsk” Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga – w zakresie części numer 1 i numer 2 - zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: kierowanie pojazdami. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków pracownika. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dotyczy części numer 1, część numer 2: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję lub zezwolenie na wykonywanie transportu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym lub międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem lub autobusem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy. 2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 uPzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 1 uPzp) - (wg załącznika nr 2 do siwz) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców (Wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach