Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania budynku w Przeworsku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną, z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną – zadanie Nr 3 Instalacja elektryczna

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, Łopuszka Mała
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 424 448 , fax. 166 424 448
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała
  Łopuszka Mała 13
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 166 424 448, fax. 166 424 448
  REGON: 65003895300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wzrastanie.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania budynku w Przeworsku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną, z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną – zadanie Nr 3 Instalacja elektryczna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku w Przeworsku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną, z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną” – zadanie Nr 3 - roboty elektryczne. 2. W zakres robót do wykonania wchodzą następujące elementy: 1) roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 2) Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 3) Instalowanie okablowania komputerowego, 4) Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych , 5) montaż instalacji piorunochronnej. 6) Instalacja elektryczna windy – inwestor zmienił instalację hydrauliczną na elektryczną co wymaga dodatkowego zasilania w maszynowni windy. 3. Przedmiotem całości inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową oraz z instalacjami wewnętrznymi: gazu, c.o, wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektrycznej, oraz urządzeń budowlanych: przyłącz kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, miejsc postojowych dojść i dojazdów utwardzonych. Projektowana inwestycja usytuowana jest na działce o nr ewid: 1923/1 położonej w Przeworsku przy ul. Kasztanowej. 4. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Załącznik Nr 8 Dokumentacja projektowa (opracowana dla instalacji elektrycznej), Załącznik Nr 9 Przedmiar robót (dotyczący przedmiotu zamówienia); Załącznik Nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 17.08.2020 r. godz. 1200. 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z poź. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Nr 56910600082002001585120001 z dopiskiem „wadium na przetarg zadanie Nr 3 – roboty elektryczne” 7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłaty wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej - Wadium – „Zmiana sposobu użytkowania budynku w Przeworsku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną, z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną” – zadanie Nr 3- roboty elektryczne oraz włożyć do koperty zewnętrznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Kosztorys ofertowy uproszczony; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną