Przetargi.pl
ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA W 2018 R.

Gmina Ropa ogłasza przetarg

 • Adres: 38312 Ropa, Ropa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3534014, 3534017 , fax. 183 534 017
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropa
  Ropa 733
  38312 Ropa, woj. małopolskie
  tel. 018 3534014, 3534017, fax. 183 534 017
  REGON: 49000905600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA W 2018 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie w 2018 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Ropa w tym: 1) odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) – (kod odpadów 20 03 01). Częstotliwość załadunku i wywozu – 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu 2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z podziałem na: a) papier i tekturę (kod 20 01 01,15 01 01), b) szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), c) tworzywa sztuczne (kod 20 01 39,15 01 02) opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) oraz metal (kod 15 01 04, 20 01 40), d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (20 02 01, 20 02 08) 3) odpadów zbieranych selektywnie wyszczególnionych poniżej: a) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99), c) zużytych opon (16 01 03), d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 35* i 20 01 36), e) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów i innych) (kody 20 01 13*, 20 01 14*,20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, f) przeterminowanych leków (kod 20 01 33), Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu. Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie odbywać się poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość – 2 razy w roku. 3.2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wykonywać w sposób uwzględniający poniższe warunki: 1) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej (a w przypadku braku regionalnej do zastępczej regionalnej) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, 2) przekazywanie odpadów zbieranych w sposób selektywny do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.). 3.3. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: 1) udostępnienia zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy odpowiednio opisanych pojemników do gromadzenia: a) papieru i tektury (w kolorze niebieskim): 8 szt. o poj. 1,1m3oraz 2 szt. o poj. 120l. b) szkła (w kolorze zielonym): 8 szt. o poj. 1,1m3 oraz 1 szt. o poj. 120l. c) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metalu (w kolorze żółtym): 12 szt. o poj. 1,1m3, d) odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w kolorze brązowym): 7 szt. poj. 1,1m3 oraz 1 szt. o pojemn.120l. e) odpadów komunalnych zmieszanych – niesegregowanych (w kolorze innym, niż pojemniki określone pod lit. a-d): 21 szt. o poj. 1,1m3, f) odpadów komunalnych zmieszanych – niesegregowanych – 2 szt. pojemności 10m3, g) odpadów wielkogabarytowych – 3 szt. o pojemności 30m3. i ich ustawienia w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. 2) dostarczenia zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy worków o podwyższonej wytrzymałości, zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. odpowiednio opisanych na odpady zbierane selektywnie: a) papier i tekturę (w kolorze niebieskim), b) szkło (w kolorze zielonym), c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal (w kolorze żółtym), d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w kolorze brązowym), e) odpady zmieszane – kolor czarny. w ilości gwarantującej zapewnienie pełnego zapotrzebowania właścicieli nieruchomość w tym zakresie (szacunkowa ilość worków o pojemności 120l wg Zamawiającego: 26000 szt. czarnych, 28000 szt. żółtych,17000 szt. zielonych, 11000 szt. niebieskich, 11000 szt. brązowych). Worki na odpady komunalne zapakowane maja być w następujący sposób: 1100 pakietów o zawartości: 20 szt. czarnych, 20 szt. żółtych, 15 szt. zielonych, 5 szt. niebieskich, 5 szt. brązowych). Pozostałe ilości worków dostarczone poza pakietami pakowane będą po 10 szt. 3) każdorazowego i systematycznego odczytu i składania raportów z odczytów kodów kreskowych z worków i pojemników za pomocą czytników dostarczonych przez Zamawiającego, a w przypadku awarii czytników lub innej obiektywnej przeszkody w wykonaniu odczytów składania raportów w wersji papierowej wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 3.4. Załącznikiem do specyfikacji jest mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których będzie prowadzona zbiórka odpadów załącznik nr 4. 3.5. Szacunkowa ilość odpadów przewidywanych do odbioru i zagospodarowania w ramach niniejszego zamówienia wynosi: 1) odpadów zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, odpadów zielonych: ok. 535 Mg. 2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal): ok.146 Mg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 00/100) Wadium musi obejmować okres związania ofertą to jest 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Uznanie rachunku Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w terminie składnia ofert. Wadium w formie innej niż pieniądz należy wnieść najpóźniej w terminie składnia ofert, wraz z ofertą jako oddzielny dokument lub złożyć w kasie Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji obejmować musi co najmniej 30 dniowy termin związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Ropa) w zakresie odbioru odpadów komunalnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1289, ze zm.). b) Wykonawca posiada aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów komunalnych, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.), c) Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki te muszą zostać spełnione przez tego z Wykonawców występujących wspólnie, który faktycznie realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętej wpisem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty, który należy sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach