Przetargi.pl
„Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2018”

Gmina Podegrodzie ogłasza przetarg

 • Adres: 33386 Podegrodzie, Podegrodzie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 459 033
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podegrodzie
  Podegrodzie 248
  33386 Podegrodzie, woj. małopolskie
  tel. 184 459 033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podegrodzie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2018”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 2 części: a) Część I: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, sprzątaniu i zagospodarowaniu odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2018. W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc: aa) z przystanków i miejsc publicznych (kosze uliczne usytuowane przy drogach), obejmujących łącznie 87 punkty (szacuje się około 30 Mg w okresie obowiązywania umowy) oraz transport tych odpadów do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zamówienia dotyczy odpadów o kodzie: 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W zakres zamówienia wchodzi sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych przy drogach, placach i przystankach komunikacyjnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów. Sprzątanie przystanków i miejsc publicznych odbywać się będzie, co najmniej dwa razy w tygodniu w okresie od początku maja do końca września i raz na tydzień w pozostałym okresie, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie, z późniejszymi jego zmianami. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej powyżej, Wykonawca świadczący usługę ma obowiązek nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów na ziemię i wówczas zobowiązany jest wykonać usługi określone umową w krótszych odstępach czasu. Wykonawca ma obowiązek również monitorować w tym celu ilość odpadów w koszach oraz na każde telefoniczne zgłoszenie osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego w ciągu 24h od chwili zgłoszenia opróżnić przepełniony kosz uliczny. Wykonawca jest obowiązany przewidzieć taką sytuację i ująć dodatkowe koszty w kalkulacji wynagrodzenia przedmiotu umowy. Kosze na przystankach i w miejscach publicznych to pojemniki o pojemności 50 l oraz 6 koszy metalowych o poj. 100 l znajdujące się w miejscowościach: Podegrodzie (5 szt.) i Stadła (1 szt.). Wykaz przystanków i miejsc publicznych stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji. W zakres zamówienia wchodzi także każdorazowo uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w/w 87 punktach. Zakres odbioru odpadów z przystanków obejmuje uprzątnięcie wiaty oraz miejsca bez wiaty, chodnika na całej długości zatoki, a w przypadku braku zatoki na długości 3 mb z każdej strony znaku informacyjnego. Zakres odbioru odpadów z miejsc publicznych obejmuje uprzątnięcie powierzchni chodnika lub pobocza na długości 3 mb z każdej strony kosza. Pozostałe obowiązki Wykonawcy a) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników, a także poprzez uprzątniecie i odbieranie odpadów z miejsc ich zbierania, w tym także tych, które nie zostały zamieszczone w pojemnikach. Wykonawca jest obowiązany również do odebrania i usunięcia odpadów w przypadku, gdy ich wysypanie nie wystąpiło w trakcie ich odbioru. b) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973). c) Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami, stosownie od obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), jak również obowiązujących Planów Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. d) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: zachować czystość w miejscu wykonywania usługi, zabezpieczyć prace pod względem BHP. e) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich wyrządzone w trakcie odbioru i transportu odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. f) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do zbierania odpadów, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. bb) Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: a) zachowanie czystości w miejscu wykonywania usługi, b) zabezpieczenie prac pod względem BHP, c) pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich, d) oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Rozliczanie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. W celu rozliczania z realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania zamawiającemu w formie papierowej miesięcznych sprawozdań zawierających dane o: a) masie odebranych w ramach realizacji umowy odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane. Rozliczanie usługi będzie odbywało się w trybie miesięcznym na podstawie łącznej masy poszczególnych rodzajów odebranych i przekazach do utylizacji odpadów i ilości godzin świadczonych usług. b) Część II: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze kontenerów usytuowanych na cmentarzach komunalnych i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów. W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc: aa) z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Gostwica, Podrzecze i Podegrodzie w łącznej ilości około 120,00 Mg oraz transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania. Wywóz dotyczy odpadów o kodzie 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji. Odpady komunalne z cmentarzy komunalnych gromadzone będą w następujący sposób: a) Cmentarz Komunalny w Brzeznej – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego, b) Cmentarz Komunalny w Gostwicy – 1 kontener 1100 l dostarczony przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy na czas jej trwania, c) Cmentarz Komunalny w Podrzeczu – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego, d) Cmentarz Komunalny w Podegrodziu – 3 kontenery KP 7 – będące własnością Zamawiającego oraz 1 kontener KP 7 dostarczony przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy na czas jej trwania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas realizacji przedmiotu zamówienia jednego dodatkowego kontenera typu KP 7 na Cmentarz Komunalny w Podegrodziu oraz jednego kontenera 1100 l na Cmentarz Komunalny w Gostwicy do 7 dni od dnia popisania umowy na okres obowiązywania umowy. Usługę Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w terminie do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego. Odbiór odpadów z cmentarzy odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie merytorycznie odpowiedzialnego pracownika. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z cmentarzy komunalnych o kodzie 20 02 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, w z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasada bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający zaleca, aby zapoznać się z miejscami odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Podegrodzie ze względu na usytuowanie kontenerów oraz dojazd wąskimi alejkami. Pozostałe obowiązki Wykonawcy a) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników, a także poprzez uprzątnięcie i odbieranie odpadów z miejsc ich zbierania, w tym także tych, które nie zostały zamieszczone w pojemnikach. Wykonawca jest obowiązany również do odebrania i usunięcia odpadów w przypadku, gdy ich wysypanie nie wystąpiło w trakcie ich odbioru. b) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973). c) Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami, stosownie od obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), jak również obowiązujących Planów Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. d) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: zachować czystość w miejscu wykonywania usługi, zabezpieczyć prace pod względem BHP. e) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich wyrządzone w trakcie odbioru i transportu odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. f) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do zbierania odpadów, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: a) zachowanie czystości w miejscu wykonywania usługi, b) zabezpieczenie prac pod względem BHP, c) pokrycie szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, również wobec osób trzecich, d) oznakowanie pojazdów wykonujących usługi zgodnie z przepisami w tym zakresie. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973). W celu rozliczania z realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania zamawiającemu w formie papierowej miesięcznych sprawozdań zawierających dane o: a) masie odebranych w ramach realizacji umowy odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji do przetwarzania odpadów, do której zostały przekazane. Rozliczanie usługi będzie odbywało się w trybie miesięcznym na podstawie łącznej masy poszczególnych rodzajów odebranych i przekazach do zagospodarowania odpadów oraz ilości godzin świadczonych usług. 3.4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) co najmniej 1 pracownika - kierowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu, który służyć będzie wywożeniu odpadów w ramach realizacji umowy dla części nr I, b) co najmniej 1 pracownika - kierowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu, który służyć będzie wywożeniu odpadów w ramach realizacji umowy dla części nr II. (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samozatrudnienie” lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki). 1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 lit. a) i b) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy. 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4. lit. a) i b) czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 lit. a) i b) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 lit. a) i b) czynności. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Każdy Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) 1.500,00 zł dla części nr I, b) 1.000,00 zł dla części nr II, - przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 8.3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Podegrodziu, nr konta 41 8814 0003 2001 0000 1935 0002 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu „Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2018” - cz. …… 8.4. W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu 21.12.2017 r. o godz. 900. 8.5. W pozostałych formach wadium (pkt 8.2 b – f) oryginał wadium należy przesłać wraz z ofertą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kasie Urzędu Gminy Podegrodzie (w godzinach pracy Urzędu). W razie złożenia wadium w kasie, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 8.6. Wadium składane w formach wymienionych w pkt 8.2 b) – f) musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej dniu upływu terminu składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą oraz posiadać stosowne zapisy określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 8.10. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja „na pierwsze żądanie”).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w szczególności: a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Podegrodzie, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia – dot. I i II; b) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujący Gminę Podegrodzie (zezwolenie musi obejmować kody odpadów stanowiące przedmiot zamówienia), wydane przez właściwego Starostę stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) – dot. I i II; c) posiadają zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie – dot. I i II.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik odpowiednio nr 1 a, b), b) w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, c) w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach