Przetargi.pl
Materiały medyczne jednorazowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31540 Kraków, ul. Rzeźnicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 618 810 , fax. 122 618 822
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
  ul. Rzeźnicza 11
  31540 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 618 810, fax. 122 618 822
  REGON: 29728200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Materiały medyczne jednorazowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Nakłuwacze laboratoryjne, jednorazowe - 65 000 sztuk, Część II: 1.Mikrokuwety do hemoglobinometru Hemo Control – 140 000 sztuk 2.Krew kontrolna do aparatu Hemo-Control w ilości 72 ml na rok Część III - Środki opatrunkowe: 1. Poloplaster na tkaninie 5x2,5 – 16 000 sztuk Część IV – kompres jałowy –210 000 sztuk Część V - zestaw iniekcyjny (gazik mokry+ gazik suchy) 140 000 sztuk Część VI- Podkłady higieniczne Część VII - Plaster z opatrunkiem hemostatycznym – 210 000 sztuk Częśc VIII -wskażniki napromieniania preparatów krwi – 16 000 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymogów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach