Przetargi.pl
"Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów"

Gmina Miasto Radziejów ogłasza przetarg

 • Adres: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 857 100 , fax. 542 857 105
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Radziejów
  ul. Kościuszki
  88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 857 100, fax. 542 857 105
  REGON: 91086661400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umradziejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Radziejów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, b) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników oraz worków do zbiórki odpadów komunalnych, utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, oraz ich opróżnianie, c) dostarczenie właścicielom nieruchomości, które są ogrzewane kotłem grzewczym na paliwo stałe worków do zbierania popiołu z palenisk domowych oraz ich odbieranie, d) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej zwany PSZOK) w pojemniki ich opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, e) ustawienie przy budynkach wielorodzinnych oraz przy obiektach użyteczności publicznej pojemników do zbiórki szkła, papieru i tworzyw sztucznych tzw. dzwonów, ich opróżnianie, oraz wymiana, konserwacja lub naprawa - utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, f) wstawienie we wskazanych aptekach odpowiednio oznakowanych pojemników do zbiórki przeterminowanych leków i opróżnianie z częstotliwością nie powodującą przepełnienia tych pojemników, nie rzadziej niż raz na kwartał, g) wstawienie we wskazanych 4 budynkach użyteczności publicznej pojemników do zbiórki zużytych baterii i opróżnianie ich z częstotliwością nie powodującą przepełnienia tych pojemników, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Miasto Radziejów zgodnie z art. 9b i art. 9 c ust 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn.zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, że Wykonawca będzie dysponował pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych i workami na terenie nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem. Należy wypełnić Załącznik nr 8 do SIWZ. b) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty 1 sztukę worka do zbierania popiołu, oraz 4 sztuki worków do selektywnej zbiórki, po jednym w kolorze brązowym, zielonym, niebieskim oraz żółtym z logo i adresem Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach