Przetargi.pl
Ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 29/31
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3124400 , fax. 022 3124490
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  ul. Senatorska 29/31 29/31
  00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3124400, fax. 022 3124490
  REGON: 00016266500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl, Katalog: Przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony terenów położonych w Dzielnicy Warszawa - Wilanów przez dwóch agentów ochrony. 1. Ochrona polegać ma na: a. przeciwdziałaniu próbom naruszenia porządku na strzeżonym terenie rozumianemu jako uniemożliwienie osobom trzecim wykorzystywanie terenu jako wysypiska, składowiska itp. b. uniemożliwianiu osobom trzecim jakiegokolwiek wykorzystania nieruchomości gruntowych i budynków podlegających ochronie bez uprzedniej pisemnej zgody SZRM; c. przeciwdziałaniu próbom dokonania kradzieży składników majątkowych, włamania, uszkodzenia instalacji, dokonania dewastacji budynków na strzeżonym terenie oraz przeciwdziałanie próbom rozbiórek, demontażu naniesień i likwidacji nasadzeń. 2.W sytuacji naruszenia porządku na strzeżonym terenie, tj. wykorzystania terenu jako wysypiska bądź składowiska, Wykonawca zapewni na własny koszt uporządkowanie chronionego terenu. 3.Usługa w okresie ochrony mienia jest wykonywana przez pracowników ochrony w oparciu o Instrukcję służby ochrony mienia przekazaną przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Wzór umowy zamieszczony w Sekcji IV.4.15) niniejszego Ogłoszenia; 2) Mapka terenu podlegającego ochronie, o której mowa w Sekcji IV.4.16) pkt 11 ppkt 8) niniejszego Ogłoszenia; 3) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie, o którym mowa w Sekcji IV.4.16) pkt 11 ppkt 9) niniejszego Ogłoszenia. Termin wykonania zamówienia: od godz. 10:00 dnia 31 marca 2010 roku do godz. 10:00 dnia 31.12.2012 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach