Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 255 we wsi Sypniewo - ul. Wspólna

Urząd Gminy Sypniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-216 Sypniewo, ul. Ostrołęcka 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7177783 , fax. 029 7177816
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sypniewo
  ul. Ostrołęcka 27 27
  06-216 Sypniewo, woj. mazowieckie
  tel. 029 7177783, fax. 029 7177816
  REGON: 55066836700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sypniewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 255 we wsi Sypniewo - ul. Wspólna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wznowienie granic pasa drogowego, wytyczenie pasa drogowego, wytyczenie projektowanej jezdni i poboczy drogi, oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego odcinka przebudowy drogi w Sypniewie ul. Wspólna Przedmiar: odcinek w km 0+000 - km 0+345,00. Przedmiar: 0,345 km. 2.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istn. naw. gruntowo-żwirowej przez przeprofilowanie poprzeczne i podłużne istn. naw. gruntowo-żwirowej, zacięcie koryta pod warstwę projektowanego wzmocnienia. Szerokość robót - 5,50 m, 3,50m. Przedmiar: 1634+162=1796,00m2. 3.Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw gr. 15cm. Pozycja obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego ( 50/50 %) warstwą o gr. 15cm z zagęszczeniem mechanicznym na szerokości - 5,30m, 3,30m. Przedmiar: 1574+152= 1726,00m2. 4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążąco-profilującej z betonu asfalt. O gr. 3cm. KR 2, m.m. o uziarnieniu- 0/12,80 mm wg PNS- 96026. Szerokość warstwy - 5,10m, 3,10m. Przedmiar:1515+143=1658,00m2. 5.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3cm . KR2, m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm wg PN-S-96025. Szerokość warstwy - 5,00m i 3,00m. Pozycja obejmuje także koszty oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową warstwy wiążącej oraz obcięcie i skropienie krawędzi istniejących nawierzchni bitumicznych (wcinka). Przedmiar:1485+139= 1624,00m2. 6.Plantowanie i uzupełnianie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie uzupełnienia poboczy gruntowych mieszanką kr. naturalnego warstwą o gr. - 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wykonanie zjazdów żwirowych na zakończeniu nawierzchni bitumicznych na długości 10mb. Przedmiar: 223+23= 246,00m2. 7.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemność łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. Pozycja obejmuje wykonanie odtworzenia rowów istniejących lub wykopanie odcinków nowych rowów wzdłuż projektowanej krawędzi korony drogi. Przedmiar: 690mb x 0,20 =138,00 m3. 8.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. Pozycja obejmuje regulację wysokościową skrzynek zasuw wodociągowych zlokalizowanych pasie drogowym. Przedmiar: 6szt.( 1 kpl). 9.Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2. Pozycja obejmuje przygotowanie i zamocowanie tablic znaków pionowych według szczegółowego wykazu oznakowania pionowego. Przedmiar: 6sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sypniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach