Przetargi.pl
Ochrona obiektów Polskiego Radia Szczecin SA

Polskie Radio Szczecin SA ogłasza przetarg

 • Adres: 70-481 Szczecin, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 855 800 , fax. 914 855 920
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Szczecin SA
  Al. Wojska Polskiego 73
  70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 855 800, fax. 914 855 920
  REGON: 81048317000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: radioszczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona obiektów Polskiego Radia Szczecin SA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Zamawiającego, zlokalizowanych na posesji przy al. Wojska Polskiego 73 w Szczecinie. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługę ochrony w formie: a) stałej – wykonywanej na posterunku zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego, b) doraźnej – wykonywanej w miejscu i czasie wymagającym ochrony natychmiastowej i tymczasowej, c) monitoringu - stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach