Przetargi.pl
Realizacja robót budowlanych w ramach zadania: Stadion na piątkę - Obiekt sportowo Rekreacyjny ul. Białoruska 2

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3213193 , fax. 91 3215995
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście
  ul. Wojska Polskiego 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3213193, fax. 91 3215995
  REGON: 81168429000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.swinoujscie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja robót budowlanych w ramach zadania: Stadion na piątkę - Obiekt sportowo Rekreacyjny ul. Białoruska 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących budowę zadaszenia części trybun, przebudowę trybun, budowę zewnętrznych instalacji, montaż tablicy wyników oraz budowę ogrodzenia oddzielającego boisko od części przeznaczonej dla kibiców na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Białoruskiej 2 w Świnoujściu. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stadion na piątkę – Obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2” Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy uwzględniając następujące uwagi: -Zamawiający zrezygnował z ujętej w projekcie budowlano-wykonawczym budowy stanowiska spikera w ramach niniejszego zamówienia; Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, wykaz wycenionych elementów (załącznik nr 2 do umowy) oraz dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212224-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach