Przetargi.pl
Ochrona lubińskiego ogrodu zoologicznego - do końca 2023 roku.

OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Igancego Paderewskiego 99
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE
  ul. Igancego Paderewskiego 99
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  REGON: 022359066
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona lubińskiego ogrodu zoologicznego - do końca 2023 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona terenu Ogrodu Zoologicznego w Lubinie (Park Wrocławski w Lubinie), o łącznej powierzchni 14,47 ha w okresie od 5 maja 2023 do31 grudnia 2023 r., codziennie (także soboty, niedziele i święta), przez co najmniej 3 osoby w godzinach otwarcia (w okresie czerwiec – wrzesień przez 4 osoby) i co najmniej 1 osobę poza godzinami otwarcia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach