Przetargi.pl
dostawa odczynników lab., sprzętu lab. j.u., wyrobów med. j.u., rękawów i torebek do sterylizacji, papierów rejestracyjnych, podkładów i serwet j.u., wzierników ginekolog. i szczoteczek do cytologii

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLEŚNICY ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Mikołaja Reja 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLEŚNICY
  ul. Mikołaja Reja 10
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  REGON: 931616743
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpzoz-olesnica.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa odczynników lab., sprzętu lab. j.u., wyrobów med. j.u., rękawów i torebek do sterylizacji, papierów rejestracyjnych, podkładów i serwet j.u., wzierników ginekolog. i szczoteczek do cytologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi.Oryginalne odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora na 24 miesiące.Odczynniki do koagulologii kompatybilne z analizatorem Koagulometr Optic 3002 K.Szybkie testy kasetkowe do oznaczania krwi utajonej w kale, VDRL w surowicy lub osoczu oraz barwniki hematologiczneOdczynniki oryginalne do hematologii kompatybilne z analizatorem Sysmex XN-550.Odczynniki do elektrolitów Na/K - kompatybilny z analizatorem Start Lyte firmy ALFA WASSERMAN.Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku – różnyPaski do moczu kompatybilne z analizatorem COBAS u 411 firmy Roche.Oryginalne odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora na 24 miesięcySprzęt medyczny jednorazowego użytku- różny.Papiery rejestracyjne do aparatów: EKG, KTG i USG.Wzierniki ginekologiczne, szczoteczki do cytologii, paski - testyTorebki do sterylizacji parowejPodkłady i serwety jednorazowego użytkuRękawy do sterylizacji parowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach