Przetargi.pl
Ochrona fizyczna oraz obsługa i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

TEATR MUZYCZNY CAPITOL ogłasza przetarg

 • Adres: 50-019 Wrocław, PIŁSUDSKIEGO 67
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 717890431
 • Data zamieszczenia: 2022-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: TEATR MUZYCZNY CAPITOL
  PIŁSUDSKIEGO 67
  50-019 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 717890431
  REGON: 000278959
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr-capitol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna oraz obsługa i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: 1) ochrony fizycznej w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu położonym przy ul. Piłsudskiego 67, którego powierzchnia użytkowa wynosi ok. 15 800 m2, wraz z przynależnymi terenami zewnętrznymi,2) obsługi i monitorowania systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w ww. obiekcie.2. Ochrona fizyczna będzie realizowana w następujący sposób: 1) posterunek nr 1 (portiernia) - wejście do budynku od strony ulicy Bogusławskiego 14;- posterunek jednoosobowy, całodobowa ochrona przez siedem dni w tygodniu,2) posterunek nr 2 (centrum monitoringu) – pomieszczenie w budynku położonym przy ul. Bogusławskiego 14;- posterunek jednoosobowy, całodobowa obsługa i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego przez siedem dni w tygodniu,3) posterunek nr 3 – wejście główne do budynku od strony ulicy Piłsudskiego 67, - posterunek jednoosobowy ruchomy, ochrona przez siedem dni w tygodniu, w godzinach otwarcia kasy biletowej: pn.-pt. od godz. 9:00 do godz. 19:00, sob.-niedz. od godz. 12:00 do godz. 19:00. W dni kiedy zakończenie przedstawienia/koncertu/imprezy planowane jest po godzinie 19, ochrona pełniona będzie do 1 godziny po zakończeniu przedstawienia/koncertu/imprezy, a w przypadku przedstawień/koncertów/imprez odbywających się w godzinach porannych, ochrona rozpocznie się na 1 godziną przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.3. Obsługa i monitorowanie przez pracowników ochrony systemów zabezpieczenia technicznego:1) znajdujących się w obiekcie Zamawiającego tj.:a) systemu przeciwpożarowego:- centrala DSO – Bosch Praesideo,- centrala p.-poż. - Polon – 4900.b) systemu kontroli dostępu - Advisor Master,c) systemu monitoringu wizyjnego - TruVision Navigator. 2) zamontowanych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do:a) montażu odbiorników systemu antynapadowego w obiekcie i podłączenia ich do centrum monitorowania sygnałów alarmowych Wykonawcy,b) wyposażenia stanowisk pracy ochrony oraz kasy biletowej w urządzenia antynapadowe (piloty), zapewniające transmisję sygnału alarmowego do centrum monitorowania,c) całodobowego monitorowania sygnałów alarmowych emitowanych z obiektu Zamawiającego,d) reagowania na sygnał alarmu odebrany z obiektu Zamawiającego przez centrum monitorowania oraz zgłoszenia telefoniczne poprzez przyjazd grupy interwencyjnej Wykonawcy,e) udostępniania Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów włącznie z wskazaniem czasu reakcji grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnału alarmowego,f) archiwizowanie wyciągów z odpowiednich rejestrów dotyczących realizacji niniejszej umowy przez okres co najmniej dwóch miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych i 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 1 oddział Wrocław nr rachunku 20 1020 5226 0000 6102 0416 3200b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.5. Gwarancje i poręczenia należy wystawić na: : Teatr Muzyczny CAPITOL, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław i przekazać Zamawiającemu oryginał w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej.6. Treść gwarancji/poręczenia wadialnej musi zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;c) określenie przedmiotu zamówienia;d) kwotę gwarancji/poręczenia;e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne wystąpienie Zamawiającego do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;f) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania ofertą - z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.: zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymDziałalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga zdolności do występowania w obrocie gospodarczym2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi(1) ochrony fizycznej w obiektach wraz z obsługą i monitoringiem systemu przeciwpożarowego i systemu telewizji dozorowej, spełniające, każda z nich, następujące wymagania:- powierzchnia użytkowa obiektu objętego ochroną w wykazanej usłudze nie może być mniejsza niż 10 000 m2, dla każdej z usług oddzielnie,- czas realizacji wykazanej usługi nie może być krótszy niż 6 miesięcy.(1) Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy.(2) W przypadku usług będących w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby okres już zrealizowanej części usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach