Przetargi.pl
Obsługa recepcji z usługami ochrony osób i mienia w CKiW OHP w Oleśnicy

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Zamkowa 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 707 04 92
 • Data zamieszczenia: 2022-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY
  ul. Zamkowa 4
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 707 04 92
  REGON: 932255744
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckiw-olesnica.ohp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa recepcji z usługami ochrony osób i mienia w CKiW OHP w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi polegającej na obsłudze recepcji z usługami ochrony osób i mienia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 4 od dnia 28 grudnia 2022 r. od godz. 12.00 do 28 grudnia 2023 r. do godz. 12.00. Umowa obejmuje również całodobowy monitoring systemu alarmowego w budynku Warsztatów Szkolnych w Oleśnicy przy ul. Wałowej 10.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi polegającej na obsłudze recepcji z usługami ochrony osób i mienia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 4 od dnia 28 grudnia 2022 r. od godz. 12.00 do 28 grudnia 2023 r. do godz. 12.00. Umowa obejmuje również całodobowy monitoring systemu alarmowego w budynku Warsztatów Szkolnych w Oleśnicy przy ul. Wałowej 10.2. Zakres zamówienia obejmuje:a) całodobowe prowadzenie recepcji, w tym obsługa połączeń telefonicznych, kasy fiskalnej, terminala płatniczego, komputera i innych urządzeń biurowych; pierwsze przeszkolenie z obsługi urządzeń zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego, w przypadku zmiany osób obsługujących recepcję, kolejne przeszkolenia są po stronie Wykonawcy;b) przyjmowanie gości hotelowych, w tym wpisywanie ich do książki meldunkowej, udzielanie informacji dotyczących pobytu w hotelu i przyjmowanie płatności gotówkowych lub kartą płatniczą; c) dokonywanie i sprawdzanie w komputerowym systemie rezerwacji pokoi hotelowych, ustalanie z gośćmi terminu pobytu; d) obsługiwanie poczty e-mailowej; e) prowadzenie gospodarki kluczami: wydawanie i przyjmowanie kluczy od osób upoważnionych oraz prowadzenie rejestru wydawanych kluczy; f) prowadzenie ewidencji gości wchodzących na teren obiektu w godzinach urzędowania; g) sprzedaż pamiątek i biletów na zwiedzanie Zamku Książąt Oleśnickich; h) przyjmowanie poczty, przesyłek kurierskich, paczek po godzinach pracy sekretariatu;i) zapewnienie bezpieczeństwa osobom i mieniu znajdującym się na ochranianym terenie; j) instalacja 20 punktów kontrolnych dla ochrony i comiesięczne przesyłanie raportu wraz z fakturą. Punkty oraz częstotliwość kontroli zostaną wskazane przez zamawiającego. Rozmieszczenie punktów kontrolnych stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;k) kontrolowanie ruchu samochodowego na terenie obiektu, w tym otwieranie szlabanu dla uprawnionych samochodów oraz otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej do Zamku Książąt Oleśnickich; l) staranne otwieranie i zamykanie obiektu, w tym sprawdzanie, czy na terenie obiektu po godzinach zamknięcia nie przebywają osoby nieupoważnione; ł) sprawdzanie po zakończeniu pracy wszystkich pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych, tj. zamki, okna, oświetlenie; m) zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki pozostawione na strzeżonym terenie; n) zabezpieczanie terenu i obiektów przed kradzieżą, pożarem lub dewastacją mienia w czasie pełnienia służby, przy udziale jednego pracownika na zmianie; o) podejmowanie działań mających na celu uniemożliwienie wstępu oraz przebywania na terenie nieruchomości (Zamek wraz z terenem okalającym) osób nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych, podobnie działających substancji, a także stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub mienia; p) obsługiwanie systemów przeciwpożarowego i oddymiania; pierwsze przeszkolenie z obsługi urządzeń zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego, w przypadku zmiany osób obsługujących recepcję, kolejne przeszkolenia są po stronie Wykonawcy; każda osoba obsługująca recepcję ma mieć podpisane oświadczenie, że odbyła szkolenie;r) prowadzenie stałego monitoringu systemu alarmowego w budynku przy ul. Wałowej 10 (obiekt objęty jest jedynie systemem alarmowym); s) dbanie o porządek i estetykę pomieszczenia recepcji; t) prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia, w tym przypadki wezwania grupy interwencyjnej, straży pożarnej, policji, związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego; u) niezwłoczne powiadamianie wyznaczonych pracowników Zamawiającego oraz właściwych służb publicznych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń wymagających ich interwencji, a szczególnie w przypadku stwierdzenia powstania szkód w mieniu Zamawiającego;w) współpraca przy wspólnych działaniach podejmowanych z innymi służbami i instytucjami, np. Policją, Strażą Pożarną, służbami medycznymi; z) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz innych wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego.x) sprzątanie terenu okalającego Zamek Książąt Oleśnickich w godzinach 6:00 - 9:00 ze śmieci typu puszki aluminiowe, butelki PET, papiery. Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędne narzędzia w postaci rękawiczek jednorazowych oraz worków na śmieci. Mapę terenu objętego sprzątaniem stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.3. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji 20 punktów kontrolnych dla ochrony i comiesięczne przesyłanie raportu wraz z fakturą. Punkty oraz częstotliwość kontroli zostaną wskazane przez Zamawiającego. Urządzenia kontrolne stanowią własność Wykonawcy i zostaną zamontowane i zdemontowane na jego koszt. Rozmieszczenie punktów kontrolnych stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. w zakresie obsługi recepcji oraz bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej Zamku Książąt Oleśnickich;4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie grupy interwencyjnej, wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego i przyjeżdżającej na każde wezwanie pracownika ochrony. Czas reakcji i przybycia na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej na sygnał z systemu alarmowego ma wynosić do 10 min. w nocy i do 15 min. w dzień. Zamawiający dopuszcza powierzenie czynności działań grupy interwencyjnej podwykonawcom. 5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia, imienną listę osób obsługujących recepcję i realizujących zadania ochrony fizycznej oraz informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie personalnej przed przystąpieniem do pracy nowego pracownika.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania zamówienia przez pracowników Wykonawcy w zakresie ochrony. 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w obsłudze recepcji z usługą ochrony, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany w składzie personalnym pracowników wykonujących przedmiot zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji zabezpieczającej stanowisko recepcji (w nieprzekraczalnym terminie 1 godziny) w przypadku: a) braku obsady stanowiska ochrony, b) rażących uchybień w pełnieniu dyżuru, c) stwierdzenia przez Zamawiającego niedyspozycji pracownika ochrony.9. Zamawiający zapewni pracownikom zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do toalety w miejscu wykonywania zamówienia oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z realizowanym zadaniem. 10. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. 2022 poz. 1510), w tym wykonujących w szczególności czynności wymienione w pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia. 11. Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo skontrolować spełnianie przez Wykonawcę powyższych wymagań. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.12. Zamawiający zastrzega, że wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy nie może być przeniesiona na osobę trzecią ani też stanowić przedmiotu zabezpieczenia. 13. Miejsce wykonywania zamówienia: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica oraz Budynek Warsztatów Szkoleniowych Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy, ul. Wałowa 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub jest w trakcie realizacji: co najmniej dwóch zamówień na świadczenie usług ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każde.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Warunek udziału zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia – zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia wraz ze wszystkimi decyzjami zmieniającymi, wydanymi do pierwotnego dokumentu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach