Przetargi.pl
Ochrona fizyczna nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie 25, 88-121 Chełmce.

Powiat Inowrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36/38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3592100 , fax. 052 3574820
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Inowrocławski
  ul. Roosevelta 36/38 36/38
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3592100, fax. 052 3574820
  REGON: 09236539400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie 25, 88-121 Chełmce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie 25, 88-121 Chełmce poprzez profesjonalną ochronę pałacu parku i pozostałych obiektów znajdujących się na nieruchomości przez 24 godziny na dobę. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę z należytą starannością, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm. oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Pracownicy ochrony zobowiązani są znać lokalizację wyłączników /zaworów podłączonych mediów, aby w sytuacji awaryjnych (pożar, zalania) móc przeciwdziałać potęgowaniu się strat, do czego są zobowiązani. Pracownicy ochrony są zobowiązani dozorować obiekt (obchód fizyczny) podczas służby min. 4 razy podczas służby w nocy i min. 4 razy podczas służby w dzień. Wykonawca odpowiada prawnie i materialnie za swoje działania w tym za zaniechania, na zasadach określonych w przepisach prawa. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia. Pracownicy ochrony korzystają z własnych środków łączności. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w uzasadnionych przypadkach (w szczególności wyłączenia z zarządzania obiektu, lub wystąpienia okoliczności skutkujących brakiem konieczności pełnienia ochrony obiektu). Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne za wykonaną usługę, po wystawieniu faktury VAT w wysokości podanej w ofercie. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczny okres wykonywania usługi obliczony proporcjonalnie do tego okresu. Zobowiązuje się Wykonawców do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych prac celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych usług. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 14 grudnia 2010r. w godz. 11:00 - 13:00. Ostrowo 25, 88-121 Chełmce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach