Przetargi.pl
Ochrona fizyczna mienia, kontrolowania ruchu osobowego i towarowego oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, napadu, włamania i napadu na terenie i obiektach należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-150 Kruszwica, ul. Goplańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3515514, 3515437 , fax. 523 515 290
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.
  ul. Goplańska 2
  88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3515514, 3515437, fax. 523 515 290
  REGON: 90093448000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pk-kruszwica.pl/przetargi.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna mienia, kontrolowania ruchu osobowego i towarowego oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, napadu, włamania i napadu na terenie i obiektach należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług ochrony fizycznej mienia, kontrolowania ruchu osobowego i towarowego oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, napadu, włamania i napadu na terenie i obiektach należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ oraz projekcie przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zamawiający informuje, że umożliwi zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w czasie dogodnym dla Wykonawców, tj.: w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Informację w powyższym zakresie Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pk.kruszwica.pl. 3. Zamawiający stosowanie do postanowień art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza w przedmiotowym postępowaniu wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego w pkt. 1-2 oraz w załączniku nr 4 do SWZ (§ 3 ust. 2 pkt 1-18) czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że w związku z niniejszym wymogiem, sposób dokumentowania zatrudnienia osób zaangażowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz sankcjonowania Wykonawców z tytułu niespełnienia tych wymagań, opisano odpowiednio w projekcie przyszłej umowy o zamówienie publiczne stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł.). 2. Wykonawca wnosi wadium:  w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem: „Wadium – Usługi ochrony”, na konto: 98 8151 0001 0000 0273 2000 0012.  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  w gwarancjach ubezpieczeniowych,  w gwarancjach bankowych,  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku, gdy wadium wpłacone zostaje w pieniądzu, Wykonawca może przedłożyć w ofercie dowód wpłaty wadium. 4. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach, o których mowa szczegółowo w pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie dokumentów poświadczających ustanowienie poręczeń lub udzielenia gwarancji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy (uwaga: uprasza się o wypełnienie formularza ofertowego z należytą starannością). 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach