Przetargi.pl
Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn

Urząd Gminy Krupski Młyn ogłasza przetarg

 • Adres: 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2021-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Krupski Młyn
  ul. Krasickiego 9
  42-693 Krupski Młyn, woj. śląskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.krupskimlyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1. zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie obejmujące: - prace w zakresie instalacji sitopiaskownika, z ewentualnym odzyskiem energii, - prace w obrębie pompowni P1 oraz P2, - zmianę perforacji istniejącego sita pionowego, - modernizację oczyszczalni ścieków BOS 200, - niwelację terenu w rejonie nowego budynku sitopiaskownika, - wykonanie technologicznych połączeń międzyobiektowych, - modernizację i przebudowę zbiornika żelbetowego na zbiornik retencyjny, - zakup szczelnego kontenera na skratki, - budowę instalacji odzysku i zawracania ścieków oczyszczonych, - zagospodarowanie terenu wraz z płytą postojową dla kontenerów dla odwodnionego osadu nadmiernego, - prace elektryczne w obrębie automatyki i sterowania, - rozruch technologiczny, - przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni, - dobudowa i przebudowa części ogrodzenia wraz z bramą i furtką, - dostawę ciągnika wraz z przyczepą i beczką asenizacyjną. w szczególności: a. Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego kompletnych projektów budowlanych uwzględniających wszystkie niezbędne branże wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami, umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę – przekazanie Zamawiającemu w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formie plików *.pdf lub *.doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)), b. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, c. Wykonanie kompletnych projektów wykonawczych, w których będą zawarte wszystkie opracowania branżowe, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i planu „BIOZ”, – w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formie plików *.pdf lub *.doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)), d. Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej, wraz z dostawą i montażem urządzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej, e. Obsługę geodezyjną, f. Rozruch wykonanych obiektów i urządzeń oraz oddanie ich do użytkowania wraz z przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem obiektów i urządzeń w użytkowanie, g. Zgłoszenie zakończenia robót wraz z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (gdy wynikać to będzie z pozwolenia na budowę), h. Przeprowadzenie szkolenia obsługi, i. Wykonanie instrukcji obsługi wykonanych prac (obiektów i do urządzeń), j. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 4 egz., k. Wykonanie oznakowania wykonanych obiektów i dostarczonych urządzeń. 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: a. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Świerczewskiego i Głównej 1 i 3 w Krupskim Młynie wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego (podbudowa i nakładka asfaltowa) ulic Świerczewskiego i Mickiewicza, b. budowa przepompowni ścieków, kolektora odprowadzającego ścieki do studni rozprężnej przy ulicy 1 – go Maja, c. budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie do oczyszczalni ścieków, d. budowę przyłącza do budynków przy ul. Krasickiego 3-7A w Krupskim Młynie. 3. modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: a. rozdział istniejącej kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 dł. 43,95 mb oraz deszczowej Ø 200 dł. 43,4 mb wraz z otworzeniem terenu do stanu istniejącego przy ulicy Powstańców Śląskich w Krupskim Młynie oraz poprawą odwodnienia terenu poprzez budowę odwodnienia liniowego, b. wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 o długości 94,7 mb wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego przy ulicy Buczka w Krupskim Młynie i budową placów technologicznych i oświetlenia. 4. modernizacja przepompowni ścieków polegająca na: a. przebudowie istniejącej przepompowni P2 przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie, b. przebudowie przepompowni ścieków przy ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie. 5. budowa i rozbudowa sieci wodociągowej obejmująca: a. budowę sieci wodociągowej do budynków w rejonie ulic Mickiewicza i Świerczewskiego i Głównej 1 i 3 w Krupskim Młynie wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego, Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzory umowy, stanowiące załączniki nr 7a i 7b do SIWZ. CZĘŚĆ 2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w: - oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie (moc paneli 39,96 kWp, ilość paneli to 148 sztuk), - przepompowni P1 przy u. Leśmiana (moc paneli 1,62 kWp, ilość paneli to 6 sztuk), - stacji uzdatniania wody przy ul. Głównej w Krupskim Młynie (moc paneli 7,56 kWp, ilość paneli to 28 sztuk), - stacji uzdatniania wody w Ziętku (moc paneli 5,94 kWp, ilość paneli to 22 sztuki), - stacji uzdatniania wody przy ul. Sportowej w Potępie (moc paneli 25,92 kWp, ilość paneli to 96 sztuk). Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7c do SIWZ. Uwaga: W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ. Wszystkie wbudowane materiały winny być fabrycznie nowe i nieużywane, niefabrykowane i nieregenerowane, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Każdy z materiałów budowlanych musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Wszystkie materiały budowlane muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach