Przetargi.pl
Obsługa w zakresie prac ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary

Gmina Szaflary ogłasza przetarg

 • Adres: 34-424 Szaflary, Zakopiańska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 754 703 , fax. 182 754 977
 • Data zamieszczenia: 2022-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szaflary
  Zakopiańska 18
  34-424 Szaflary, woj. małopolskie
  tel. 182 754 703, fax. 182 754 977
  REGON: 49189271300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa w zakresie prac ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa w zakresie prac ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary Zakres robót: 1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. - Wycinanie nawierzchni asfaltowej i uzupełnienie mieszanką asfaltową. - Skrapianie emulsją asfaltową miejsc nawierzchni asfaltowej i zasypanie grysem kamiennym. - Frezowanie nawierzchni. - Remont nawierzchni ulic i chodników na całej szerokości. 2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej, poboczy dróg, rowów odwadniających, przepustów. - Uzupełnianie ubytków kruszywem. - Ścinanie i równanie kolein. - Ścinanie poboczy. - Pobieranie fos i wykonywanie nowych. 3. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, chodników, placów gminnych, malowanie poziomego oznakowania drogowego, montaż znaków drogowych pionowych. - Wykaszanie rowów. - Wykaszanie placów. - Wycinka drzew wraz z frezowaniem pniaków. - Usuwanie gałęzi z drzew. - Zamiatanie chodników i placów. 4. Usługi sprzętowe oraz prace zlecone ekipie remontowo-budowlanej. - Przekładki i remonty chodników z płyt chodnikowych i kostki betonowej wraz z uzupełnieniem podbudowy. - Malowanie poziomego oznakowania drogowego. - Montaż znaków drogowych pionowych. -Naprawy mostów i przepustów. -Udrażnianie przepustów oraz kanalizacji opadowej dróg. -Wykonanie konstrukcji żelbetowej (studnie, ścianki czołowe itp.). -Wykonanie budowli siatkowo – kamiennych i narzutów kamiennych - Usługi sprzętowe: - koparkami; - ładowarką; - równiarką wieloczynnościową; - frezarką; - rozściełaczem; - walcem ; - kosiarką wysięgnikową do rowów; - zamiatarką chodnikową; - samochodem specjalnym próżniowo-ssącym do czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych; - usługi transportowe samochodami ciężarowymi, - remonterem, - recyklerem, - termos do masy mineralno-bitumicznej. 5. Dostawa kruszyw i materiałów budowlanych na terenie Gminy Szaflary. Dostawa materiałów w dowolne miejsce na terenie Gminy Szaflary: - kliniec kl. II gat.I, - kliniec 0-31,5mm, - piasek łamany zwykły 0-2mm, - grys 16-31,5mm, - mieszanka sól/piasek - tłuczeń kl. II gat. I, - cement CEM II/B-V 32,5R, - beton B-20, - słupki do znaków drogowych, - znaki drogowe, - barierki, - progi zwalniające.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach