Przetargi.pl
Obsługa serwisowa systemu cyfrowego archiwum obrazowego IMPAX 6 firmy AGFA wraz z modernizacją platformy sprzętowej i podniesieniem wersji oprogramowania systemu PACS IMPAX 6 do najnowszej dostępnej wersji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Hubalczyków
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8460620, 8460621 , fax. 598 460 621
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
  Hubalczyków 1
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8460620, 8460621, fax. 598 460 621
  REGON: 77090151100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa serwisowa systemu cyfrowego archiwum obrazowego IMPAX 6 firmy AGFA wraz z modernizacją platformy sprzętowej i podniesieniem wersji oprogramowania systemu PACS IMPAX 6 do najnowszej dostępnej wersji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług obsługi serwisowej systemu cyfrowego archiwum obrazowego IMPAX 6 firmy AGFA (zwany również systemem PACS), funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., zintegrowanego z systemem RIS Alteris. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również modernizację platformy sprzętowej oraz podniesienie wersji oprogramowania (upgrade) systemu PACS IMPAX 6 do najnowszej dostępnej wersji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 6. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z asystą serwisową były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 Kp. W przypadku rozwiązania z daną osobą stosunku pracy przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, należy niezwłocznie zatrudnić na to miejsce inną osobę. W celu udokumentowania wypełniania powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, na jego wezwanie, oświadczenia o zatrudnieniu osób wymienionych z imienia i nazwiska oraz określając zakres ich czynności. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania; 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 30200000-1 Urządzenia komputerowe; 48820000-2 Serwery;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72263000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.5.2)a) IDW składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.6. IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 7.7. IDW stosuje się. 9. W zakresie nieuregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach