Przetargi.pl
Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa historycznego budynku spichlerza w Żukowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zukowo.pl/Article/id,2038.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa historycznego budynku spichlerza w Żukowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zamówienie jest prowadzone w formule „zaprojektuj i wykonaj.” Zamówienie w zakresie prac projektowych obejmuje: 1) Projekt budowlany, w tym: a. Projekt zagospodarowania terenu, b. Projekt architektoniczno – budowlany, c. Projekty branżowe, d. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2) Projekt wykonawczy, w tym: a. Projekt wykonawczy architektury, b. Projekt wykonawczy konstrukcji, c. Projekty wykonawcze branży sanitarnej, d. Projekty wykonawcze branży teletechnicznej e. Projekty wykonawcze branży elektrycznej f. Projekt wyposażenia g. Projekt iluminacji h. Projekty wykonawcze zagospodarowania terenu 3) Kosztorys i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 4) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 5) świadectwo charakterystyki energetycznej 6) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii i odstępstw w rozumieniu ustawy prawo budowlane niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, 7) wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, 8) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z klauzula ostateczności. Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje: 1. Rozbiórka i utylizacja elementów budynku oraz obiektów terenowych 2. Zmiana ukształtowania terenu – roboty ziemne 3. Likwidacja istniejących przyłączy oraz utworzenie nowych 4. Przebudowa istniejących sieci 5. Zagospodarowanie terenu – zieleń, murki oporowe, ławki itp. 6. Wykonanie ogrodzenia terenu 7. Miejsca postojowe 8. Oświetlenie terenu 9. Przebudowa z rozbudową budynku historycznego spichlerza: 1) Roboty rozbiórkowe 2) Roboty budowlane i konstrukcyjne 3) Roboty murarskie i tynkarskie 4) Wykonanie ścianek działowych 5) Wykończenie ścian wewnętrznych 6) Podłogi i posadzki 7) Roboty malarskie 8) Wykonanie stolarki okiennej, drzwiowej 9) Wykonanie instalacji c.o., sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, odgromowej i połączeń wyrównawczych 10) Wykonanie sanitariatów 11) Wykonanie nowej konstrukcji dachu 12) Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z podświetleniem 13) Wykonanie portalu wejściowego 14) System telewizji dozorowej IP 15) System sygnalizacji alarmu pożaru 16) Centrala telefoniczna i system bramofonowy (wideodomofon) 17) Urządzenia techniczne, m.in. iluminacja, punktowa czujka dymu, sygnalizator akustyczny 18) Komunikacja pionowa, winda
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 100 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2A,2B,2C ; 3) pełnomocnictwa – jeśli dotyczy 4) potwierdzenie wniesienia wadium 5) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 (jeśli dotyczy) 6)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach