Przetargi.pl
Obsługa serwisowa kserokopiarek Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 71 7779229
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 1-8 1-8
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 71 7779229
  REGON: 00109467000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa serwisowa kserokopiarek Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa kserokopiarek znajdujących się w poszczególnych obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia. 2.Szacunkowa ilość wykonania kopii w okresie 2 lat obowiązywania umowy to: - 5.000.000 sztuk czarno-białych kopii formatu A-4 - 200.000 sztuk kolorowych kopii formatu A-4. - 5.500 mb kopii czarno-białej formatu A0. 3.Obsługa serwisowa kserokopiarek obejmuje: a) wykonywanie czynności pogwarancyjnych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie: - sprawdzenia stanu technicznego kserokopiarki, - montażu i demontażu modułów kserokopiarki, - wymiany zużytych części zamiennych kserokopiarki, - czyszczenia kserokopiarki , - smarowania kserokopiarki, - kontroli i regulacji kserokopiarki, - informowania użytkownika o stanie technicznym kserokopiarki; b) wymianę uszkodzonych części zamiennych oraz usuwanie awarii (naprawę), wynikających z bieżącej eksploatacji kserokopiarek, których konieczność wykonania stwierdzono w trakcie przeglądu lub naprawy; c) wymianę materiałów eksploatacyjnych (w tym tonerów) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ z wyjątkiem papieru ksero. 4.Wykaz kserokopiarek (czarno-białych i kolorowych) sprawnych na dzień podpisania umowy objętych ww. obsługą serwisową został szczegółowo określony w załączniku nr 6 do SIWZ. ?Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w godzinach pracy Urzędu. ? Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie zamówienia składanego przez pracownika Zespołu Poligrafii w dowolnej formie (zgłoszenia telefonicznego, faksem lub e-mailem), w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia. ? Obsługa serwisowa kserokopiarki musi być zakończona przed upływem 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świątecznych. W przypadku niemożności naprawy kserokopiarki w podanym terminie Wykonawca na własny koszt dostarczy kserokopiarkę zastępczą, posiadającą co najmniej takie same parametry techniczne. ? Wykonawca ma obowiązek dokonywania przeglądów i napraw przy użyciu części oryginalnych. Parametry materiałów eksploatacyjnych i części stosowanych w czasie przeglądów oraz napraw muszą odpowiadać parametrom materiałów i części zalecanych przez producenta. ? Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcy gwarancji na wymienione części (z wyłączeniem części z grupy jednorazowego użytku) i na jakość dokonywanych czynności wchodzących w zakres przeglądów technicznych i napraw. ? Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obsługi serwisowej dla każdej kserokopiarki oddzielnie. ? Wykonawca zobowiązany jest do zabrania i usunięcia na własny koszt wszystkich wymienionych zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych Wykonawca po odbiorze zużytych materiałów eksploatacyjnych przedłoży Zamawiającemu do wglądu kartę przekazania odpadu tj. dokument poświadczający odpowiednie postępowanie z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013r poz. 21). Po przekazaniu zużytych części i materiałów eksploatacyjnych przez Zamawiającego odpowiedzialność za ich zagospodarowanie ponosi Wykonawca. ? Z tytułu wykonywania obsługi serwisowej Zamawiający będzie rozliczał się comiesięcznie z Wykonawcą w kwocie odpowiadającej iloczynowi sumy ilości wykonanych kopii w miesiącu podlegającym rozliczeniu (po odliczeniu ilości kopii testowych wykonanych podczas konserwacji lub napraw) i ceny jednostkowej netto za wykonanie jednej sztuki kopii plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności, części zamienne i materiały eksploatacyjne wynikające z obsługi serwisowej kserokopiarek. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: a) dokument autoryzacji (świadectwo, zezwolenie, licencja) lub umowę z autoryzowaną firmą na wykonywanie czynności usług serwisowych i naprawczych kserokopiarek (KYOCERA, MITA, SHARP, TA, UTAX) wykazanych w załączniku 6 do SIWZ b) zezwolenie (decyzja) na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i lub transportu odpadów inne niż niebezpieczne, jak materiały eksploatacyjne lub wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i lub transportu odpadów powstałych z zużytych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013r poz. 21). Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty Zamawiającemu najpóźniej w chwili podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503132004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych). 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone ZP/PN/112/2014/WOU 3.Wadium może być wnoszone w następujących formach dopuszczonych przez ustawę PZP: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 1 O/Wrocław nr rachunku dla podmiotów krajowych 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655, dla podmiotów zagranicznych, kod swift: BPKOPLPW, nr iban: PL 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4.Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław i zdeponować w Dziale Centralnej Obsługi Finansowej Wydziału Finansowego przy ul. Sukiennice 10, w pok. nr 108. 5.W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Dział Centralnej Obsługi Finansowej, Wydział Finansowy, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław, pok. nr 108.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach